Ωφελούμενοι Δράσης Κατάρτιση και πιστοποίηση 1.280 Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων Τεχνητών

 1. Για την υποβολή αιτήσεων επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://katartisi.acsmi.gr/ (η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει λήξει)
 2. Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής ωφελούμενων της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.280 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων Σύγχρονων Τεχνητών» (14/11/2022)

  Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση 1.280 Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων Τεχνητών» (κωδικός ΟΠΣ 5035205) ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των υποβαλλόμενων αιτήσεων.

  Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται προσωρινός πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, και των απορριφθέντων 

  Οι υποψήφιοι  που απορρίφθηκαν,  έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ανάρτησης του πίνακα, ήτοι μέχρι τις 19/11/2022. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail στο  info@acsmi.gr συνοδευόμενες από τον κωδικό της αίτησης (ΚΑΥΑΣ) καθώς και τον λόγο της ένστασής τους. Οι ενστάσεις θα τεθούν προς εξέταση, ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων.

  Επισημαίνουμε ότι τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί και στο site του έργου https://katartisi.acsmi.gr

 3. Ορθή επανάληψη του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής ωφελούμενων της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.280 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων Σύγχρονων Τεχνητών», με τη συμπερίληψη των απορριφθέντων υποψηφίων της Περιφέρειας Ηπείρου (22/11/2022)

  Καθώς στον προσωρινό πίνακα ωφελουμένων που αναρτήθηκε στις 14-11-2022 δεν συμπεριλήφθηκαν εκ παραδρομής οι απορριφθέντες υποψήφιοι της Περιφέρειας Ηπείρου, αναρτούμε εκ νέου σε ορθή επανάληψη, τον προσωρινό πίνακα επιτυχόντων, απορριφθέντων και επιλαχόντων, συμπεριλαμβάνοντας τους υποψήφιους απορριφθέντες της Περιφέρειας Ηπείρου.

  Οι υποψήφιοι  της Περιφέρειας Ηπείρου που απορρίφθηκαν,  έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ανάρτησης του ως άνω ορθού πίνακα, ήτοι μέχρι τις 27/11/2022. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail στο  info@acsmi.gr συνοδευόμενες από τον κωδικό της αίτησης (ΚΑΥΑΣ) καθώς και τον λόγο της ένστασής τους. Οι ενστάσεις θα τεθούν προς εξέταση, ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων.

  Επισημαίνουμε ότι τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί και στο site του έργου
   https://katartisi.acsmi.gr/

 4. Οριστικά αποτελέσματα επιλογής ωφελούμενων της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.280 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων Σύγχρονων Τεχνητών» (01/12/2022)

  Σύμφωνα με το πρακτικό με αρ. πρωτ. 2645/03-11-2022 της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων και σε συνέχεια της με αριθ.  477.1/165/35/30-11-2022 Απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του Β.Ε.Α., με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό με αρ. πρωτ. 2901/30.11.2022 της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για την Επιλογή Ωφελούμενων της Πράξης, ανακοινώνονται οι Κατάλογοι των ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.280 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων Σύγχρονων Τεχνητών» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5035205.

   Μπορείτε να προβείτε στην ανάκτηση του αρχείου pdf , με τα οριστικά αποτελέσματα εδώ 

  Επισημαίνουμε ότι τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί και στο site του έργου https://katartisi.acsmi.gr/