ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πρόγραμμα Ι: Ψηφιακά Εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» παρέχει επιταγές (vouchers) σε ΜμΕ που συστάθηκαν πριν την 01-01-2022, για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής τους ωριμότητας. Επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του προγράμματος εδώ.

Πρόγραμμα ΙΙ: Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών
Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών», απευθύνεται σε επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής και επικοινωνιών και επιδοτεί ψηφιακές επενδύσεις 200.000 ως 2 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών cloud.
Επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του προγράμματος εδώ.

Πρόγραμμα IΙΙ: Ψηφιακές Συναλλαγές
Το Πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές», παρέχει vouchers  σε ΜμΕ που συστάθηκαν πριν την 01-01-2022 για την αναβάθμιση ή αντικατάσταση των ταμειακών τους μηχανών, καθώς και την αντικατάσταση παλαιών μηχανημάτων POS.
Επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του προγράμματος εδώ.

Διαβάστε το ενημερωτικό σημείωμα του ΒΕΑ για τα προγράμματα της δράσης εδώ

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων & εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, γυμναστηρίων και σχολών χορού με κεφάλαιο κίνησης (μη επιστρεπτέο)
Η δράση επιχορηγεί Επιχειρήσεις των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία κλάδων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων & εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, γυμναστηρίων και σχολών χορού, με κεφάλαιο κίνησης (μη επιστρεπτέο).
Σε κάθε επιχείρηση αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης, έως 8% του ετησίου Κύκλου Εργασιών του έτους 2019 και έως 400.000 € ανά επιχείρηση.
Δείτε περισσότερα για τη δράση εδώ

Χαμηλότοκα επιχειρηματικά δάνεια από το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων
Μέσω του ταμείου θα χορηγηθούν περίπου 500 εκ. € σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για εγγυημένα επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης αναπτυξιακού σκοπού. Με την εγγύηση του Ταμείου, οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα παρέχουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαμηλότοκα δάνεια, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής. Η εγγύηση θα καλύπτει έως και το 80% των ζημιών κάθε δανείου και τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις 31.12.2023.

Επιχορήγηση Λογιστών και Φοροτεχνικών
Σκοπός της δράσης είναι να υποστηρίξει επιχειρήσεις λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) ώστε να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους με την αναβάθμιση/απόκτηση της απαραίτητης ψηφιακής υποδομής, να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους και να υποστηρίξουν την επιχειρηματική κοινότητα, τη δημόσια Διοίκηση αλλά και τους πολίτες ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που η πανδημία (COVID 19) δημιούργησε.
Δείτε περισσότερα για τη δράση εδώ

Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων Επιχειρήσεων
Ενημερωθείτε για τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων που είναι “ανοιχτά” για υποβολή στο ακόλουθο αρχείο Ανοιχτές Δράσεις Κατάρτισης
Ανοιχτές Δράσεις Κατάρτισης

Πρόγραμμα Δεύτερης Επαγγελματικής Ευκαιρίας
Η δράση δίνει μία δεύτερη ευκαιρία για να συστήσουν επιχείρηση, σε επιχειρηματίες που είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 έως 31/12/2021, χωρίς να έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή / µερίδιο τους σε συγγενικά πρόσωπα α’ και β’ βαθμού και δεν είχαν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελµατική/επιχειρηµατική δραστηριότητα από 01/01/2022 έως 08/03/2022, επιχορηγώντας τους για τους πρώτους 12 μήνες λειτουργίας της επιχείρησης. Η δράση δίνει έμφαση στις γυναίκες και την ψηφιακή οικονομία.
Δείτε το συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα που δημιουργήσαμε για τη δράση εδώ καθώς και την επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα εδώ

Πρόγραμμα 9.200 δικαιούχων «Επιταγής Επανένταξης στην αγορά εργασίας»
Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που προσλαμβάνουν επιδοτούμενους ανέργους με «επιταγές επανένταξης» σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Επιχορηγούνται νέες θέσεις εργασίας με κατώτατο μισθό 830 € και επιδότηση 80%, για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων όλων των ηλικιών
Δείτε το συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα του ΟΑΕΔ για τη δράση εδώ

Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα Covid 19 (Γ΄ Κύκλος) για πολύ μικρές Επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Η Ελληνική  Αναπτυξιακή Τράπεζα παρέχει δάνεια μέσω συνεργασίας με εμπορικές Τράπεζες της Ελλάδας. Τα δάνεια, απευθύνονται σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις με Κύκλο εργασιών (του 2019) έως 200.000 ευρώ. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εγγυάται το 80% κάθε δανείου ώστε τα δάνεια να χορηγηθούν από τις συνεργαζόμενες τράπεζες με ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και προϋποθέσεις.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ κι εδώ

Επενδυτικά Δάνεια ΤΕΠΙΧ ΙΙ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Η Ελληνική  Αναπτυξιακή Τράπεζα παρέχει δάνεια μέσω συνεργασίας με εμπορικές Τράπεζες της Ελλάδας
Με το πρόγραμμα αυτό προωθείται η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, με το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου να είναι άτοκο
Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση  είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.
Στο πλαίσιο της Δράσης χορηγούνται Δάνεια επενδυτικού σκοπού από € 25.000 έως € 1.500.000, με διάρκεια αποπληρωμής 5-10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες, περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ

Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη: Δυνατότητες χρηματοδότησης οργανισμών του πολιτιστικού και οπτικοακουστικού τομέα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Χρηματοδότηση εκδοτικών οίκων για την ενίσχυση της διακρακτικής κυκλοφορίας Ευρωπαϊκών Λογοτεχνικών Έργων (Circulation of European Literary Works) 2022
Η πρόσκληση χρηματοδοτεί εκδοτικούς οίκους με τουλάχιστον διετή ενεργή εκδοτική δραστηριότητα σε δράσεις που προωθούν τη διακρατική κυκλοφορία λογοτεχνικών έργων (μετάφραση, έκδοση, προώθηση και διανομή των λογοτεχνικών έργων που προτείνονται για μετάφραση)
Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Horizon Europe – Ορίζοντας Ευρώπη
Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-2020).

Αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν:  
1. στην Υγεία,
2. τον Πολιτισμό,
3. την Πολιτική Προστασία,  
4. τις Ψηφιακές Τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα,
5. το κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα και
6. τα τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικούς πόρους, γεωργία και περιβάλλον.

Άλλα Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών 2022 από τη ΜΚΟ Αποστολή
Το πρόγραμμα υποστηρίζει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της Αγροδιατροφής / Βιομηχανίας Τροφίμων και Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) μέσω της δωρεάς εξοπλισμού ή/ και της παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης συνολικής αξίας έως 6.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς και της παροχής επιχειρηματικής καθοδήγησης (mentoring).
Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα για τη δράση εδώ

Το EquiFund
Το Equifund συνιστά ένα υπερταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών για τη στήριξη επιχειρήσεων, στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, της γενικής επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και της γενικής επιχειρηματικότητας επιχειρήσεων σε ανάπτυξη.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2103680722 καθώς και στο e-mail peleki@acsmi.gr