ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πρόγραμμα Γέφυρα 
Μέσω της δράσης επιδοτούνται τα δάνεια με υποθήκη Α’ κατοικίας πολιτών και ελευθέρων επαγγελματιών – φυσικών προσώπων

Ειδικές Δράσεις ΕΣΠΑ στήριξης των Επιχειρήσεων που πλήττονται από την Πανδημία
Επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης με το σύνολο των έκτακτων δράσεων (επιδότησης δανείων, κεφαλαίου κίνησης, εγγυήσεων, ειδικών αποζημιώσεων) ΕΣΠΑ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την Πανδημία

Περιβαλλοντικές Υποδομές : Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων και νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου αυτά να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες είτε για την αρχική είτε για άλλες χρήσεις.

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττομένων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID 19
Η Δράση καλύπτει τους τόκους των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία COVID 19, για περίοδο 3 μηνών

Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους, και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Πρόγραμμα Επιδότησης 100.000 θέσεων εργασίας
Το πρόγραμμα επιδοτεί το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για 100.000 νέες θέσεις εργασίας, για έξι μήνες, σε επιχειρήσεις –εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργων (άνω των 12 μηνών) εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, προβλέπεται επιπλέον επιδότηση 200 € επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

Πρόγραμμα 9.200 δικαιούχων «Επιταγής Επανένταξης στην αγορά εργασίας»
Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που προσλαμβάνουν επιδοτούμενους ανέργους με «επιταγές επανένταξης» σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Επιχορηγούνται νέες θέσεις εργασίας με κατώτατο μισθό 830 € και επιδότηση 80%, για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων όλων των ηλικιών

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
Η δράση αυτή αποσκοπεί στην επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018 και δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/ επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από 7/8/2018 έως 6/2/2019. Στους δικαιούχους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας.
Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για την απασχόληση ανέργων, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως 39 ετών, για την απασχόλησή τους σε τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.
Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα

Εγγυήσεις νέων δάνειων κεφαλαίων κίνησης για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
Το κράτος, μέσω της δράσης, αναλαμβάνει να εγγυηθεί έως 80% για δάνεια κεφαλαίου κίνησης, στο 40% του όγκου των δανείων που χορηγεί μια τράπεζα σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο 30% σε μεγάλες επιχειρήσεις, με σκοπό να μετριαστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας CoVid-19 και να ενισχυθεί η ρευστότητα τους

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση
Η Δράση στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους. Συγκεκριμένα, το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ. Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.
Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:
1. Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης), ύψους €10.000 – €500.000
2. Δάνεια επενδυτικού σκοπού, ύψους δανείου €25.000 – €1.500.000

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Αττικής που επλήγησαν λόγω Covid-19
Η δράση ενισχύει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19, καλύπτοντας κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000,00 € και μέγιστο 50.000,00 €.

Μέτρα Εμπορίας (Ενωσιακή Προτεραιότητα 5 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας)
Η δράση στηρίζει μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Απευθύνεται σε συλλογικούς φορείς και όχι μεμονωμένα φυσικά και επιχειρήσεις.

Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας (Ενωσιακή Προτεραιότητα 5 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας)
Η δράση στηρίζει μέτρα για την κατάρτιση και υλοποίηση Σχεδίων Παραγωγής & Εμπορίας. Απευθύνεται σε συλλογικούς φορείς και όχι μεμονωμένα φυσικά και επιχειρήσει

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ
Το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του. Οι εργασίες που ενισχύονται είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση – αναβάθμιση θερμομόνωσης, η αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης και η εγκατάσταση συστήματος ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επενδύσεων σε Οινοποιεία για την Περίοδο 2020 – 2023
Η δράση αποσκοπεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των οινοποιητικών επιχειρήσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με τη βελτίωση της εμπορίας τους μέσω επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής, σε δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου και την ενίσχυση του marketing των οινικών προϊόντων

Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη και άλλες δράσεις χρηματοδότησης φορέων του οπτικοακουστικού τομέα
Δείτε τα πρόσφατα ενημερωτικά μας δελτία για τις διαθέσιμες δράσεις χρηματοδότησης εδώ (newsletter Οκτωβρίου 2019) και εδώ (newsletter Ιανουαρίου 2020)

Άλλα Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Το EquiFund
Το Equifund συνιστά ένα υπερταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών για τη στήριξη επιχειρήσεων, στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, της γενικής επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και της γενικής επιχειρηματικότητας επιχειρήσεων σε ανάπτυξη.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2103680722 καθώς και στο e-mail peleki@acsmi.gr