ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους, και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας Ανέργων, με Έμφαση στις Γυναίκες
Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών, τουλάχιστον 60% γυναικών, που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε ποιοτικά και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους σε δράσεις συμβουλευτικής και καθοδήγησης (coaching), με απώτερο στόχο να ενισχυθούν οι δυνατότητές τους για πρόσβαση στην αγορά εργασίας, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης νέων επιχειρήσεων.

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
Η δράση αυτή αποσκοπεί στην επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018 και δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/ επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από 7/8/2018 έως 6/2/2019. Στους δικαιούχους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας.
Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για την απασχόληση ανέργων, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως 39 ετών, για την απασχόλησή τους σε τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας.

Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού/ών από αυτό-απασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών. 
Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό, για την πρώτη πρόσληψη ανέργων σε θέσεις μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.
Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση

Η Δράση στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους. Συγκεκριμένα, το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ. Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.
Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:
1. Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης), ύψους €10.000 – €500.000
2. Δάνεια επενδυτικού σκοπού, ύψους δανείου €25.000 – €1.500.000

EEA GRANTS: Πρόγραμμα Επιχορήγησης Καινοτόμων Επιχειρηματικών Σχεδίων – Greece – Business Development, Innovation and SMEs

Το Πρόγραμμα επιχειρηματικής ανάπτυξης έχει ως στόχο την προώθηση της καινοτομίας και την υποστήριξη της βιωσιμότητας στον ελληνικό επιχειρηματικό τομέα μέσω επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ Grants) από τις χώρες της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν. Το πρόγραμμα δομείται σε 3 θεματικούς άξονες: Την  Πράσινη Καινοτομία, τη Γαλάζια Ανάπτυξη και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας

Συνοπτικός Ενημερωτικός Οδηγός των δράσεων

Μέτρα Εμπορίας (Ενωσιακή Προτεραιότητα 5 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας)

Η δράση στηρίζει μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Απευθύνεται σε συλλογικούς φορείς και όχι μεμονωμένα φυσικά και επιχειρήσεις.

Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας (Ενωσιακή Προτεραιότητα 5 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας)

Η δράση στηρίζει μέτρα για την κατάρτιση και υλοποίηση Σχεδίων Παραγωγής & Εμπορίας. Απευθύνεται σε συλλογικούς φορείς και όχι μεμονωμένα φυσικά και επιχειρήσει

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επενδύσεων σε Οινοποιεία για την Περίοδο 2020 – 2023

Η δράση αποσκοπεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των οινοποιητικών επιχειρήσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με τη βελτίωση της εμπορίας τους μέσω επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής, σε δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου και την ενίσχυση του marketing των οινικών προϊόντων

Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Η δράση χρηματοδοτεί δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων καθώς και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων στους ακόλουθους κλάδους : ● Κρέας – πουλερικά – κουνέλια ● Γάλα ● Αυγά ● Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα Ζώα ● Ζωοτροφές ● Δημητριακά ● Ελαιούχα Προϊόντα εκτός ελαιοτριβείων ● Οίνος ● Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί ● Άνθη ● Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά ● Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό ● Ξύδι

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ
Το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του. Οι εργασίες που ενισχύονται είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση – αναβάθμιση θερμομόνωσης, η αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης και η εγκατάσταση συστήματος ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη και άλλες δράσεις χρηματοδότησης φορέων του οπτικοακουστικού τομέα
Δείτε τα πρόσφατα ενημερωτικά μας δελτία για τις διαθέσιμες δράσεις χρηματοδότησης εδώ (newsletter Οκτωβρίου 2019) και εδώ (newsletter Ιανουαρίου 2020)

Άλλα Χρηματοδοτικά Εργαλεία

ELIIT Partnership Project
Το ELIIT Partnership Project είναι μία νέα πρωτοβουλία χρηματοδότησης επιχειρήσεων της βιομηχανίας της μόδας, προκειμένου αυτές να συνεργαστούν με παρόχους/ κατόχους καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην κλωστοϋφαντουργία, την ένδυση, το δέρμα και την υπόδηση.

Το EquiFund
Το Equifund συνιστά ένα υπερταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών για τη στήριξη επιχειρήσεων, στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, της γενικής επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και της γενικής επιχειρηματικότητας επιχειρήσεων σε ανάπτυξη.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2103680722 καθώς και στο e-mail peleki@acsmi.gr