ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους, και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»
Η δράση απευθύνεται σε μεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και η υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων ηλικίας 18-66 ετών
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση στην αυτοαπασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του.

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
Η δράση αυτή αποσκοπεί στην επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018 και δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/ επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από 7/8/2018 έως 6/2/2019. Στους δικαιούχους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας.
Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για την απασχόληση ανέργων, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως 39 ετών, για την απασχόλησή τους σε τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας.

Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού/ών από αυτό-απασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών. 
Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό, για την πρώτη πρόσληψη ανέργων σε θέσεις μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.
Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση

Η Δράση στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους. Συγκεκριμένα, το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ. Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.
Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:
1. Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης), ύψους €10.000 – €500.000
2. Δάνεια επενδυτικού σκοπού, ύψους δανείου €25.000 – €1.500.000

EEA GRANTS: Πρόγραμμα Επιχορήγησης Καινοτόμων Επιχειρηματικών Σχεδίων – Greece – Business Development, Innovation and SMEs

Το Πρόγραμμα επιχειρηματικής ανάπτυξης έχει ως στόχο την προώθηση της καινοτομίας και την υποστήριξη της βιωσιμότητας στον ελληνικό επιχειρηματικό τομέα μέσω επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ Grants) από τις χώρες της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν. Το πρόγραμμα δομείται σε 3 θεματικούς άξονες: Την  Πράσινη Καινοτομία, τη Γαλάζια Ανάπτυξη και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας

Συνοπτικός Ενημερωτικός Οδηγός των δράσεων

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (Μέτρο 3.4.4 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020)

Η δράση χρηματοδοτεί παραγωγικές επενδύσεις ίδρυσης νέων μονάδων μεταποίησης, μηχανολογικής ή/και κτιριακής επέκτασης υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης,  εκσυγχρονισμού ή μετεγκατάστασης υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης

Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια (Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020)

Η δράση χρηματοδοτεί επενδύσεις κατασκευής νέων, επέκτασης, εκσυγχρονισμού ή/και τη μετεγκατάστασης υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης και εγκαταστάσεων συσκευασίας, κατασκευής νέων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου, επέκτασης ή/και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου, κατασκευής νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων προπάχυνσης, εκσυγχρονισμού & παραγωγικής βελτίωσης ή/και αναβάθμισης σε τεχνητές λίμνες ή λιμνοθάλασσες υδατοκαλλιέργειας & εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, κατασκευής υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων (Μέτρο 3.1.22 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020)

Η δράση χρηματοδοτεί παραγωγικές επενδύσεις για εξοπλισμούς επί του σκάφους ή σε επί μέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους, και αφορούν σε επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα προϊόντα ή/ και σε επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων

Υγεία και Ασφάλεια και Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους» (Μέτρα 3.1.8 και 4.1.20 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020)

Η δράση χρηματοδοτεί παραγωγικές επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών και τη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου

Μέτρα Εμπορίας (Ενωσιακή Προτεραιότητα 5 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας)

Η δράση στηρίζει μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Απευθύνεται σε συλλογικούς φορείς και όχι μεμονωμένα φυσικά και επιχειρήσεις.

Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας (Ενωσιακή Προτεραιότητα 5 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας)

Η δράση στηρίζει μέτρα για την κατάρτιση και υλοποίηση Σχεδίων Παραγωγής & Εμπορίας. Απευθύνεται σε συλλογικούς φορείς και όχι μεμονωμένα φυσικά και επιχειρήσεις.

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επενδύσεων σε Οινοποιεία για την Περίοδο 2020 – 2023

Η δράση αποσκοπεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των οινοποιητικών επιχειρήσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με τη βελτίωση της εμπορίας τους μέσω επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής, σε δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου και την ενίσχυση του marketing των οινικών προϊόντων

Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Η δράση χρηματοδοτεί δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων καθώς και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων στους ακόλουθους κλάδους : ● Κρέας – πουλερικά – κουνέλια ● Γάλα ● Αυγά ● Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα Ζώα ● Ζωοτροφές ● Δημητριακά ● Ελαιούχα Προϊόντα εκτός ελαιοτριβείων ● Οίνος ● Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί ● Άνθη ● Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά ● Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό ● Ξύδι

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ
Το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του. Οι εργασίες που ενισχύονται είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση – αναβάθμιση θερμομόνωσης, η αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης και η εγκατάσταση συστήματος ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη

Το Πρόγραμμα, χρηματοδοτεί δράσεις του οπτικοακουστικού και πολιτιστικού τομέα. Δείτε έναν συνοπτικό οδηγό των δράσεων εδώ

Άλλα Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Το EquiFund
Το Equifund συνιστά ένα υπερταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών για τη στήριξη επιχειρήσεων, στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, της γενικής επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και της γενικής επιχειρηματικότητας επιχειρήσεων σε ανάπτυξη.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2103680722 καθώς και στο e-mail peleki@acsmi.gr

Close Menu