ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19
(Β’ κύκλος)

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των υφιστάμενων επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής στη δράση: 9 Ιουνίου 2021

Χαμηλότοκα επιχειρηματικά δάνεια από το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων
Μέσω του ταμείου θα χορηγηθούν περίπου 500 εκ. € σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για εγγυημένα επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης αναπτυξιακού σκοπού. Με την εγγύηση του Ταμείου, οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα παρέχουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαμηλότοκα δάνεια, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής. Η εγγύηση θα καλύπτει έως και το 80% των ζημιών κάθε δανείου και τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις 31.12.2023.

Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19
Η δράση επιχορηγεί Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο ELEVATE GREECE που επλήγησαν λόγω COVID-19 με κεφάλαιο κίνησης που αντιστοιχεί στο 80% των λειτουργικών τους εξόδων το 2019 ή το 2020 (όποιο έτος παρουσίασαν υψηλότερα λειτουργικά έξοδα)
Δείτε το συνοπτικό οδηγό της δράσης

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου
Η δράση επιχορηγεί Επιχειρήσεις Εστίασης για την προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου με 100 € πλέον ΦΠΑ/ σώμα και έως 5.000 € ανά χώρο εστίασης, για θερμαντικά σώματα που έχουν προμηθευτεί οι επιχειρήσεις από 01.02.2020.
Δείτε το συνοπτικό οδηγό της δράσης

Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων Επιχειρήσεων
Ενημερωθείτε για τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων που είναι “ανοιχτά” για υποβολή στο ακόλουθο αρχείο Ανοιχτές Δράσεις Κατάρτισης
Ανοιχτές Δράσεις Κατάρτισης

Επανεκκίνηση Εστίασης
Η δράση επιχορηγεί Επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης,  με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους με  μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης (έως του ποσού των 100.000,00 €), η οποία δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών έτους 2019.

Πράσινη αναβάθμιση επιχειρήσεων Ιστορικού Κέντρου Αθήνας
Η δράση επιχορηγεί Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να αναβαθμιστούν σε όρους ενεργειακής απόδοσης και βιοκλιματικού σχεδιασμού.
Δείτε το συνοπτικό οδηγό της δράσης

Πρόγραμμα Δεύτερης Επαγγελματικής Ευκαιρίας
Η δράση δίνει μία δεύτερη ευκαιρία για να συστήσουν επιχείρηση, σε επιχειρηματίες που είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 έως 6/8/2018, χωρίς να έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή / µερίδιο τους σε συγγενικά πρόσωπα α’ και β’ βαθμού και δεν είχαν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελµατική/επιχειρηµατική δραστηριότητα από 7/8/2018 έως 6/2/2019, επιχορηγώντας τους για τους πρώτους 12 μήνες λειτουργίας της επιχείρησης.

Πρόγραμμα Επιδότησης 100.000 θέσεων εργασίας
Το πρόγραμμα επιδοτεί το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για 100.000 νέες θέσεις εργασίας, για έξι μήνες, σε επιχειρήσεις –εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργων (άνω των 12 μηνών) εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, προβλέπεται επιπλέον επιδότηση 200 € επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

Πρόγραμμα 9.200 δικαιούχων «Επιταγής Επανένταξης στην αγορά εργασίας»
Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που προσλαμβάνουν επιδοτούμενους ανέργους με «επιταγές επανένταξης» σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Επιχορηγούνται νέες θέσεις εργασίας με κατώτατο μισθό 830 € και επιδότηση 80%, για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων όλων των ηλικιών

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
Η δράση αυτή αποσκοπεί στην επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018 και δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/ επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από 7/8/2018 έως 6/2/2019. Στους δικαιούχους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας.
Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για την απασχόληση ανέργων, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως 39 ετών, για την απασχόλησή τους σε τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.
Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση
Η Δράση στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους. Συγκεκριμένα, το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ. Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.
Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:
1. Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης), ύψους €10.000 – €500.000
2. Δάνεια επενδυτικού σκοπού, ύψους δανείου €25.000 – €1.500.000

Μέτρα Εμπορίας (Ενωσιακή Προτεραιότητα 5 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας)
Η δράση στηρίζει μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Απευθύνεται σε συλλογικούς φορείς και όχι μεμονωμένα φυσικά και επιχειρήσεις.

Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας (Ενωσιακή Προτεραιότητα 5 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας)
Η δράση στηρίζει μέτρα για την κατάρτιση και υλοποίηση Σχεδίων Παραγωγής & Εμπορίας. Απευθύνεται σε συλλογικούς φορείς και όχι μεμονωμένα φυσικά και επιχειρήσει

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ
Το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του. Οι εργασίες που ενισχύονται είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση – αναβάθμιση θερμομόνωσης, η αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης και η εγκατάσταση συστήματος ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επενδύσεων σε Οινοποιεία για την Περίοδο 2020 – 2023
Η δράση αποσκοπεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των οινοποιητικών επιχειρήσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με τη βελτίωση της εμπορίας τους μέσω επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής, σε δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου και την ενίσχυση του marketing των οινικών προϊόντων

Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη και άλλες δράσεις χρηματοδότησης φορέων του οπτικοακουστικού τομέα
Δείτε τα πρόσφατα ενημερωτικά μας δελτία για τις διαθέσιμες δράσεις χρηματοδότησης εδώ (newsletter Οκτωβρίου 2019) και εδώ (newsletter Ιανουαρίου 2020)

Horizon Europe – Ορίζοντας Ευρώπη
Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-2020).

Αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν:  
1. στην Υγεία,
2. τον Πολιτισμό,
3. την Πολιτική Προστασία,  
4. τις Ψηφιακές Τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα,
5. το κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα και
6. τα τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικούς πόρους, γεωργία και περιβάλλον.

Άλλα Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Tο ταμείο επιχορηγήσεων Ideas Powered for Business SME Fund, προβλέπει την παροχή κουπονιών διανοητικής ιδιοκτησίας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ, ύψους έως 1.500 € μ με σκοπό να τις βοηθήσει να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) σημάτων ή/και σχεδίων τους 

Το EquiFund
Το Equifund συνιστά ένα υπερταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών για τη στήριξη επιχειρήσεων, στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, της γενικής επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και της γενικής επιχειρηματικότητας επιχειρήσεων σε ανάπτυξη.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2103680722 καθώς και στο e-mail peleki@acsmi.gr