ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πρόγραμμα IΙΙ: Ψηφιακές Συναλλαγές
Το Πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές», παρέχει vouchers  σε ΜμΕ που συστάθηκαν πριν την 01-01-2022 για την αναβάθμιση ή αντικατάσταση των ταμειακών τους μηχανών, καθώς και την αντικατάσταση παλαιών μηχανημάτων POS.
Επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του προγράμματος εδώ.
Διαβάστε το ενημερωτικό σημείωμα του ΒΕΑ για τη δράση εδώ

Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
Οι δράσεις στοχεύουν στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους λειτουργία και είναι αναλυτικά οι ακόλουθες:

Δράση 1:  Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
Αφορά επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.
Ο ελάχιστος και μέγιστος ενισχυόμενος προϋπολογισμός ορίζεται από 18.000 € έως 30.000 €, με ποσοστό ενίσχυσης 50% (αφορά την Περιφέρεια Αττικής) για την κάλυψη δαπανών εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις, για να χρηματοδοτηθούν πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση και να διαθέτουν τουλάχιστον 5 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης, το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Δείτε περισσότερα εδώ

Δράση 2:  Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
Αφορά επιχειρήσεις που στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
Χρηματοδοτούνται έργα 50.000 € έως 650.000 € σε ποσοστό 10%-45% (ανάλογα με τον τομέα που εδρεύει η επιχείρηση στην Περιφέρεια Αττικής)) για την κάλυψη δαπανών εξοπλισμού και λογισμικού και 50% για την κάλυψη δαπανών υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις, για να χρηματοδοτηθούν πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση και να διαθέτουν τουλάχιστον 9 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης, το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Δείτε περισσότερα εδώ

Δράση 3:  Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ
Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
Ο ελάχιστος και μέγιστος ενισχυόμενος προϋπολογισμός ορίζεται από 200.000 € έως 1.200.000 €, με ποσοστό ενίσχυσης 25%-45% (ανάλογα με τον τομέα που εδρεύει η επιχείρηση στην Περιφέρεια Αττικής) για την κάλυψη δαπανών εξοπλισμού και λογισμικού και 50% για την κάλυψη δαπανών υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις, για να χρηματοδοτηθούν πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση και να διαθέτουν τουλάχιστον 9 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης, το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Δείτε περισσότερα εδώ

Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»
Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ
Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40% – έκτος από τις ειδικές περιπτώσεις (Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι) που ακολουθούν τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 14) των οποίων τα ποσοστά περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.
Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 200.001€ έως και 1.000.000€
Δείτε περισσότερα στην επίσημη σελίδα της δράσης εδώ

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ
Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40%
Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 30.000€ έως και 200.000€
Δείτε περισσότερα στην επίσημη σελίδα της δράσης εδώ

Χαμηλότοκα επιχειρηματικά δάνεια από το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων
Μέσω του ταμείου θα χορηγηθούν περίπου 500 εκ. € σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για εγγυημένα επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης αναπτυξιακού σκοπού. Με την εγγύηση του Ταμείου, οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα παρέχουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαμηλότοκα δάνεια, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής. Η εγγύηση θα καλύπτει έως και το 80% των ζημιών κάθε δανείου και τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις 31.12.2023.

Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων Επιχειρήσεων
Ενημερωθείτε για τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων που είναι “ανοιχτά” για υποβολή στο ακόλουθο αρχείο Ανοιχτές Δράσεις Κατάρτισης
Ανοιχτές Δράσεις Κατάρτισης

Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας 
Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας δημιουργήθηκε για να παρέχει συγχρηματοδοτούμενα δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο.
Ο στόχος του Ταμείου υλοποιείται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 50% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB). Παράλληλα, από του πόρους του Ταμείου επιδοτείται το 100% των τόκων για τα πρώτα δύο έτη κάθε δανείου και παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης ύψους 300€/Α.Φ.Μ. για λήψη συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης (mentoring). Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη δράση εδώ

Ταμείο  Εγγυοδοσίας Καινοτομίας
Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας έχει στόχο να στηρίξει καινοτόμες νεοσύστατες και υφιστάμενες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) οιασδήποτε νομικής μορφής, που προάγουν την έρευνα και καινοτομία και οι οποίες τεκμηριώνουν τον καινοτόμο χαρακτήρα τους, μέσω του  επιχειρηματικού τους σχεδίου (Business Plan) και σχετικών δικαιολογητικών. Συνδυάζει την παροχή εγγύησης σε δάνειο και επιχορήγησης έως 20% του δανειακού κεφαλαίου, προσφέροντας επενδυτικά δάνεια & κεφάλαια κίνησης, μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Ειδικότερα, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εγγυάται στα Πιστωτικά Ιδρύματα μέχρι του  ποσοστού 80% του εκταμιευμένου κεφαλαίου με αποτέλεσμα τα Πιστωτικά Ιδρύματα να χορηγούν δάνεια με ευνοϊκότερους όρους είτε μέσω μείωσης του επιτοκίου είτε μέσω μείωσης των τυχόν εμπράγματων εξασφαλίσεων που θα ζητήσουν από το δανειολήπτη. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις, μπορούν να αιτηθούν επιχορήγηση από 15% έως 20% επί του ποσού του δανείου όταν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την επένδυσή τους. Το ποσό δανείου πρέπει να κυμαίνεται από 25.000 € έως 400.000 €. Η διάρκεια του δανείου ορίζεται έως και 10 έτη.  Συμπεριλαμβάνεται τυχόν περίοδος χάριτος από 1 έως 3 έτη.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ

Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων
Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων δημιουργήθηκε για να παρέχει εγγύηση σε δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής οπτικοακουστικών έργων. Το πρόγραμμα αφορά σε δάνεια επενδυτικού σκοπού καθώς και σε δάνεια κεφαλαίων κίνησης από 25.000 € έως 900.000 € ανά επιχείρηση. Μέσω του προγράμματος, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εγγυάται στα Πιστωτικά Ιδρύματα μέχρι του  ποσοστού 80% του εκταμιευμένου κεφαλαίου με αποτέλεσμα τα Πιστωτικά Ιδρύματα να χορηγούν δάνεια με ευνοϊκότερους όρους είτε μέσω μείωσης του επιτοκίου είτε μέσω μείωσης των τυχόν εμπράγματων εξασφαλίσεων που θα ζητήσουν από το δανειολήπτη.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ

Επενδυτικά Δάνεια ΤΕΠΙΧ ΙΙ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Η Ελληνική  Αναπτυξιακή Τράπεζα παρέχει δάνεια μέσω συνεργασίας με εμπορικές Τράπεζες της Ελλάδας
Με το πρόγραμμα αυτό προωθείται η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, με το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου να είναι άτοκο
Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση  είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.
Στο πλαίσιο της Δράσης χορηγούνται Δάνεια επενδυτικού σκοπού από € 25.000 έως € 1.500.000, με διάρκεια αποπληρωμής 5-10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες, περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ

Το EquiFund
Το Equifund συνιστά ένα υπερταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών για τη στήριξη επιχειρήσεων, στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, της γενικής επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και της γενικής επιχειρηματικότητας επιχειρήσεων σε ανάπτυξη.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία εδώ

Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη: Δυνατότητες χρηματοδότησης οργανισμών του πολιτιστικού και οπτικοακουστικού τομέα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  1. Οδηγός χρηματοδότησης CulturEU: Δείτε τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα 2021-2027 εδώ
  2. Διαδραστικό εργαλείο ευκαιριών χρηματοδότησης του οπτικοακουστικού κλάδου: Επισκεφθείτε το εδώ
  3. Culture Moves Europe: Δράση κινητικότητας καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού.

    Στην δράση μπορούν να συμμετέχουν καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες του πολιτισμού. Μέσω της δράσης, συνολικού προϋπολογισμού 21 εκατ. ευρώ, το διάστημα από το 2022 έως το 2025 θα δοθεί η ευκαιρία σε περίπου 7.000 καλλιτέχνες να ταξιδέψουν σε μία άλλη χώρα για την επαγγελματική τους εξέλιξη ή/και να αναπτύξουν διεθνείς συνεργασίες, να προχωρήσουν στη δημιουργία συμπαραγωγών  και την παρουσίαση της εργασίας τους σε νέο κοινό.  Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε ακολουθήστε τον σύνδεσμο εδώ.

Horizon Europe – Ορίζοντας Ευρώπη
Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-2020).

Αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν:  
1. στην Υγεία,
2. τον Πολιτισμό,
3. την Πολιτική Προστασία,  
4. τις Ψηφιακές Τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα,
5. το κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα και
6. τα τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικούς πόρους, γεωργία και περιβάλλον.

Αναπτυξιακός Νόμος

Μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 θεσπίζονται 13 θεματικά καθεστώτα για τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, την πράσινη μετάβαση, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, τη στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Ταυτόχρονα ενισχύονται οι τουριστικές επενδύσεις, οι μεταποιητικές, ο τομέας της αγροδιατροφής και υπάρχει ειδική μέριμνα για τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης με ενισχυμένα ποσοστά. Η ενεργοποίηση των καθεστώτων θα λάβει χώρα μέσω ξεχωριστών προκηρύξεων. Τα χορηγούμενα κίνητρα που προβλέπεται να παρέχονται στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου είναι αυτά της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
Περισσότερες πληροφορίες για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο μπορείτε να βρείτε εδώ

Άλλα Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών
Το πρόγραμμα υποστηρίζει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της Αγροδιατροφής / Βιομηχανίας Τροφίμων και Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) μέσω της δωρεάς εξοπλισμού ή/ και της παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης συνολικής αξίας έως 8.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς και της παροχής επιχειρηματικής καθοδήγησης (mentoring).
Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ

Ideas Powered for Business SME Fund
Το πρόγραμμα καλύπτει μέσω της χορήγησης κουπονιών αξίας έως 1.500 € μέρος των τελών κατοχύρωσης δικαιώματων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην ΕΕ
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2103680722 καθώς και στο e-mail peleki@acsmi.gr