ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους, και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Δράση «Επιχειρούμε Έξω»
Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»
Η δράση απευθύνεται σε μεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και η υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Ενίσχυση Επιχειρήσεων των δήμων Μάνδρας Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Ραφήνας Πικερμίου και Μαραθώνος που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15-11-2017 και τις πυρκαγιές της 23-07-2018
Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων στους Δήμους Μεγαρέων, Μάνδρας Ειδυλλίας, Ραφήνας Πικερμίου και Μαραθώνα της Περιφέρειας Αττικής, που επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφικές πυρκαγιές τον Νοέμβριο 2017 και τον Ιούλιο 2018 αντίστοιχα, προκειμένου να βελτιώσουν την κατάστασή τους έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε σε συνέχεια των καταστροφών. Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 1.000 € έως 60.000 €

Προώθηση της Επιχειρηματικότητας μέσω της Δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας
Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση καινοτομικών διαδικασιών ή/και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή και υπηρεσιών από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής μέσω της διαμόρφωσης συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών ανάπτυξης και διάδοσης γνώσεων, σε τομείς που: α) προσανατολίζουν τις επιχειρήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, β) προωθούν και ενισχύουν αποτελεσματικές και αμοιβαίως συμφέρουσες συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων και οργανισμών ανάπτυξης ή/και διάδοσης γνώσης και πληροφορίας.

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
Η δράση αυτή αποσκοπεί στην επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018 και δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/ επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από 7/8/2018 έως 6/2/2019. Στους δικαιούχους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας.
Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για την απασχόληση ανέργων, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως 39 ετών, για την απασχόλησή τους σε τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας.

Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού/ών από αυτό-απασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών. 
Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό, για την πρώτη πρόσληψη ανέργων σε θέσεις μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.
Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση
Η Δράση στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους. Συγκεκριμένα, το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ. Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.
Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:
1. Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης), ύψους €10.000 – €500.000
2. Δάνεια επενδυτικού σκοπού, ύψους δανείου €25.000 – €1.500.000

EEA GRANTS: Πρόγραμμα Επιχορήγησης Καινοτόμων Επιχειρηματικών Σχεδίων – Greece – Business Development, Innovation and SMEs
Το Πρόγραμμα επιχειρηματικής ανάπτυξης έχει ως στόχο την προώθηση της καινοτομίας και την υποστήριξη της βιωσιμότητας στον ελληνικό επιχειρηματικό τομέα μέσω επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ Grants) από τις χώρες της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν. Το πρόγραμμα δομείται σε 3 θεματικούς άξονες: Την  Πράσινη Καινοτομία, τη Γαλάζια Ανάπτυξη και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ
Το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του. Οι εργασίες που ενισχύονται είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση – αναβάθμιση θερμομόνωσης, η αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης και η εγκατάσταση συστήματος ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Άλλα Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Το EquiFund
Το Equifund συνιστά ένα υπερταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών για τη στήριξη επιχειρήσεων, στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, της γενικής επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και της γενικής επιχειρηματικότητας επιχειρήσεων σε ανάπτυξη.

Worth Partnership Project
Το WORTH Partnership Project είναι μία πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COSME που στόχο έχει την προώθηση της συνεργασίας επαγγελματιών και επιχειρήσεων από 2 τουλάχιστον χώρες που δραστηριοποιούνται (1) στη δημιουργική βιομηχανία (μόδα / ύφασμα, υποδηματοποιΐα, έπιπλο / διακόσμηση σπιτιού, δέρμα / γούνα, κόσμημα, αξεσουάρ) αφενός και (2) την τεχνολογία αφετέρου, για την ανάπτυξη και υλοποίηση μίας νέας καινοτόμου ιδέας. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα του προγράμματος, προκειμένου να βρουν συνεργάτη από μία άλλη ευρωπαϊκή χώρα για την υλοποίηση της ιδέας τους. Τα έργα που θα επιλεγούν, θα λάβουν χρηματοδότηση έως €10,000, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση και προώθηση της ιδέας τους (υπηρεσίες coaching και συμβουλευτικής, υπηρεσίες τοποθέτησης του προϊόντος στην αγορά, branding, συμμετοχή σε δύο διεθνείς διοργανώσεις, δικτύωση, διατομεακή συνεργασία και ανάπτυξη προϊόντος).

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2103680722 καθώς και στο e-mail peleki@acsmi.gr

Close Menu