ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
Οι δράσεις στοχεύουν στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους λειτουργία και είναι αναλυτικά οι ακόλουθες:

Δράση 1:  Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
Αφορά επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.
Ο ελάχιστος και μέγιστος ενισχυόμενος προϋπολογισμός ορίζεται από 18.000 € έως 30.000 €, με ποσοστό ενίσχυσης 50% (αφορά την Περιφέρεια Αττικής) για την κάλυψη δαπανών εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις, για να χρηματοδοτηθούν πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση και να διαθέτουν τουλάχιστον 5 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης, το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Δείτε περισσότερα εδώ

Δράση 2:  Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
Αφορά επιχειρήσεις που στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
Χρηματοδοτούνται έργα 50.000 € έως 650.000 € σε ποσοστό 10%-45% (ανάλογα με τον τομέα που εδρεύει η επιχείρηση στην Περιφέρεια Αττικής)) για την κάλυψη δαπανών εξοπλισμού και λογισμικού και 50% για την κάλυψη δαπανών υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις, για να χρηματοδοτηθούν πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση και να διαθέτουν τουλάχιστον 9 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης, το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Δείτε περισσότερα εδώ

Δράση 3:  Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ
Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
Ο ελάχιστος και μέγιστος ενισχυόμενος προϋπολογισμός ορίζεται από 200.000 € έως 1.200.000 €, με ποσοστό ενίσχυσης 25%-45% (ανάλογα με τον τομέα που εδρεύει η επιχείρηση στην Περιφέρεια Αττικής) για την κάλυψη δαπανών εξοπλισμού και λογισμικού και 50% για την κάλυψη δαπανών υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις, για να χρηματοδοτηθούν πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση και να διαθέτουν τουλάχιστον 9 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης, το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Δείτε περισσότερα εδώ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις
Η δράση καλύπτει το 40% έως 50% επενδυτικών σχεδίων ύψους 20.000 € με 25.000 € για την προμήθεια συστημάτων θέρμανσης, συστημάτων ηλιακής θέρμανσης, έξυπνων συσκευών μέτρησης ενέργειας και τη χρηματοδότηση συμπληρωματικών σχετικών με την εγκατάσταση και λειτουργία τους παρεμβάσεων.
Δείτε το site της δράσης »

EENergy Project
Το έργο θα χρηματοδοτήσει τουλάχιστον 900 μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ με vouchers εως 10.000 €, ενώ θα υποστηρίξει τουλάχιστον 1.800, για τη μείωση της ενεργειακής τους κατανάλωσης τουλάχιστον κατά 5%. Η χρηματοδότηση καλύπτει δαπάνες για επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, τη λήψη συμβουλευτικής υποστήριξης και την εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων.
Δείτε το site της δράσης »

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων – πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων, μεγάλων και πολύ μεγάλων – της Ελληνικής Επικράτειας, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού. Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση έως 65% για την υλοποίηση παρεμβάσεων, που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους (π.χ. θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης), την εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων (αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας), αλλά και ψύξης χώρων (αντικατάσταση ψυκτών), αερισμού χώρων, ζεστού νερού χρήσης και την αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που σχετίζεται με την παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία), κ.ά εδώ
Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα που κατάρτισε το ΒΕΑ για τα μέλη του εδώ καθώς και το site της δράσης εδώ

Πρόγραμμα απασχόλησης 5.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών, με έμφαση στον τομέα της πράσινης οικονομίας και τις γυναίκες
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων, κυρίως «πράσινων» θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της πράσινης οικονομίας, με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α.,  ηλικίας 18-66 ετών, με έμφαση στις γυναίκες. Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της πράσινης οικονομίας.
(α) Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση έως 200.000 € : Μπορούν να επιχορηγηθούν σε ποσοστό 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτερο όριο τα 817,60 € μηνιαία για την πρόσληψη άνεργων γυναικών, και 70% με ανώτατο όριο τα 715,40 € μηνιαία για την πρόσληψη λοιπών ανέργων. Θα πρέπει να μην έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού 3 μήνες πριν την υποβολή αίτησης. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 15 μήνες με υποχρέωση διατήρησης των επιχορηγουμένων θέσεων για 5 επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της επιχορήγησης.
(β) Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 € και έως 5.000.000 € : Μπορούν να επιχορηγηθούν σε ποσοστό 50%  του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτερο όριο τα 750 € μηνιαία για πρόσληψη άνεργων σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση και με ανώτερο όριο τα 800 € μηνιαία για προσλήψεις άνεργων γυναικών σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση. Θα πρέπει να μην έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού 12 μήνες πριν την υποβολή αίτησης. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες με υποχρέωση διατήρησης των επιχορηγουμένων θέσεων για 4 επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της επιχορήγησης για ανέργους σε μειονεκτική θέση και 15 μήνες με υποχρέωση διατήρησης των επιχορηγουμένων θέσεων για 5 επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της επιχορήγησης για ανέργους σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ

Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης
Το Πρόγραμμα Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια επενδυτικού σκοπού προς ΜμΕ, με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου, που θα αναλάβουν την υλοποίηση επενδυτικών έργων ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών τους. Αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούν εγκατάσταση, λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν συσταθεί έως και το χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο Πιστωτικό Ίδρυμα. Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του Πιστωτικού Ιδρύματος. Επιπρόσθετα, το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση). Το ύψος του δανείου ανέρχεται από €25.000 έως €1.000.000.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ

Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας 
Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας δημιουργήθηκε για να παρέχει συγχρηματοδοτούμενα δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο.
Ο στόχος του Ταμείου υλοποιείται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 50% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB). Παράλληλα, από του πόρους του Ταμείου επιδοτείται το 100% των τόκων για τα πρώτα δύο έτη κάθε δανείου και παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης ύψους 300€/Α.Φ.Μ. για λήψη συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης (mentoring). Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη δράση εδώ

Ταμείο  Εγγυοδοσίας Καινοτομίας
Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας έχει στόχο να στηρίξει καινοτόμες νεοσύστατες και υφιστάμενες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) οιασδήποτε νομικής μορφής, που προάγουν την έρευνα και καινοτομία και οι οποίες τεκμηριώνουν τον καινοτόμο χαρακτήρα τους, μέσω του  επιχειρηματικού τους σχεδίου (Business Plan) και σχετικών δικαιολογητικών. Συνδυάζει την παροχή εγγύησης σε δάνειο και επιχορήγησης έως 20% του δανειακού κεφαλαίου, προσφέροντας επενδυτικά δάνεια & κεφάλαια κίνησης, μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Ειδικότερα, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εγγυάται στα Πιστωτικά Ιδρύματα μέχρι του  ποσοστού 80% του εκταμιευμένου κεφαλαίου με αποτέλεσμα τα Πιστωτικά Ιδρύματα να χορηγούν δάνεια με ευνοϊκότερους όρους είτε μέσω μείωσης του επιτοκίου είτε μέσω μείωσης των τυχόν εμπράγματων εξασφαλίσεων που θα ζητήσουν από το δανειολήπτη. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις, μπορούν να αιτηθούν επιχορήγηση από 15% έως 20% επί του ποσού του δανείου όταν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την επένδυσή τους. Το ποσό δανείου πρέπει να κυμαίνεται από 25.000 € έως 400.000 €. Η διάρκεια του δανείου ορίζεται έως και 10 έτη.  Συμπεριλαμβάνεται τυχόν περίοδος χάριτος από 1 έως 3 έτη.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ

Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων
Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων δημιουργήθηκε για να παρέχει εγγύηση σε δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής οπτικοακουστικών έργων. Το πρόγραμμα αφορά σε δάνεια επενδυτικού σκοπού καθώς και σε δάνεια κεφαλαίων κίνησης από 25.000 € έως 900.000 € ανά επιχείρηση. Μέσω του προγράμματος, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εγγυάται στα Πιστωτικά Ιδρύματα μέχρι του  ποσοστού 80% του εκταμιευμένου κεφαλαίου με αποτέλεσμα τα Πιστωτικά Ιδρύματα να χορηγούν δάνεια με ευνοϊκότερους όρους είτε μέσω μείωσης του επιτοκίου είτε μέσω μείωσης των τυχόν εμπράγματων εξασφαλίσεων που θα ζητήσουν από το δανειολήπτη.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ

Το EquiFund
Το Equifund συνιστά ένα υπερταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών για τη στήριξη επιχειρήσεων, στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, της γενικής επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και της γενικής επιχειρηματικότητας επιχειρήσεων σε ανάπτυξη.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία εδώ

Ταμείο Εγγυοδοσίας Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF)
Το Ταμείο Εγγυοδοσίας «Development Law Financial Instrument» (DeLFI) διευκολύνει την πρόσβαση των  Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση για να υλοποιήσουν τα εγκεκριμένα επενδυτικά τους σχέδια που έχουν ήδη ενταχθεί στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο N.4887/2022.
Το Ταμείο απευθύνεται σε Υφιστάμενες και Νεοσύστατες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), παρέχοντας εγγυήσεις για τη λήψη δανείων, τόσο μεσο-μακροπρόθεσμης διάρκειας έως 10 ετών, όσο και βραχυπρόθεσμης διάρκειας έως 5 ετών (έναντι της επιχορήγησης χωρίς πρόσθετες εγγυήσεις), ώστε να ολοκληρωθούν με ταχύτητα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ήδη λάβει απόφαση υπαγωγής.  Το DeLFI παρέχει εγγύηση 80% ανά δάνειο, ενώ διευκολύνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις, περιορίζοντας το ύψος των τυχόν πρόσθετων εμπράγματων εξασφαλίσεων που θα απαιτηθούν από πλευράς των επιχειρήσεων για τα μεσο-μακροπρόθεσμα δάνεια με εγγύηση έως 40% του δανείου. Το ύψος του δανείου κυμαίνεται από €50.000 μέχρι €10.000.000, και είναι συνάρτηση του χρηματοδοτικού σχήματος της ενταγμένης επένδυσης στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ

Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη: Δυνατότητες χρηματοδότησης οργανισμών του πολιτιστικού και οπτικοακουστικού τομέα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  1. Οδηγός χρηματοδότησης CulturEU: Δείτε τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα 2021-2027 εδώ
  2. Διαδραστικό εργαλείο ευκαιριών χρηματοδότησης του οπτικοακουστικού κλάδου: Επισκεφθείτε το εδώ
  3. Culture Moves Europe: Δράση κινητικότητας καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού.

    Στην δράση μπορούν να συμμετέχουν καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες του πολιτισμού. Μέσω της δράσης, συνολικού προϋπολογισμού 21 εκατ. ευρώ, το διάστημα από το 2022 έως το 2025 θα δοθεί η ευκαιρία σε περίπου 7.000 καλλιτέχνες να ταξιδέψουν σε μία άλλη χώρα για την επαγγελματική τους εξέλιξη ή/και να αναπτύξουν διεθνείς συνεργασίες, να προχωρήσουν στη δημιουργία συμπαραγωγών  και την παρουσίαση της εργασίας τους σε νέο κοινό.  Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε ακολουθήστε τον σύνδεσμο εδώ.

Horizon Europe – Ορίζοντας Ευρώπη
Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-2020).

Αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν:  
1. στην Υγεία,
2. τον Πολιτισμό,
3. την Πολιτική Προστασία,  
4. τις Ψηφιακές Τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα,
5. το κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα και
6. τα τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικούς πόρους, γεωργία και περιβάλλον.

Αναπτυξιακός Νόμος

Μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 θεσπίζονται 13 θεματικά καθεστώτα για τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, την πράσινη μετάβαση, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, τη στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Ταυτόχρονα ενισχύονται οι τουριστικές επενδύσεις, οι μεταποιητικές, ο τομέας της αγροδιατροφής και υπάρχει ειδική μέριμνα για τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης με ενισχυμένα ποσοστά. Η ενεργοποίηση των καθεστώτων θα λάβει χώρα μέσω ξεχωριστών προκηρύξεων. Τα χορηγούμενα κίνητρα που προβλέπεται να παρέχονται στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου είναι αυτά της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
Περισσότερες πληροφορίες για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο μπορείτε να βρείτε εδώ

Άλλα Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Ideas Powered for Business SME Fund
Το πρόγραμμα καλύπτει μέσω της χορήγησης κουπονιών αξίας έως 1.500 € μέρος των τελών κατοχύρωσης δικαιώματων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην ΕΕ
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Worth Partnership Project ΙΙ 3ος κύκλος
Το WORTH Partnership Project είναι μία πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COSME που στόχο έχει την προώθηση της συνεργασίας σχεδιαστών και κατασκευαστών, για την ανάπτυξη και υλοποίηση μίας νέας καινοτόμου ιδέας. Το Project απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της δημιουργικής βιομηχανίας (μόδα/ ύφασμα, υποδηματοποιΐα, έπιπλο/ διακόσμηση σπιτιού, δέρμα/ γούνα, κόσμημα, αξεσουάρ) και της τεχνολογίας. Τα έργα που θα επιλεγούν, θα λάβουν χρηματοδότηση από 10.000€ έως 20.000 €, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση και προώθηση της ιδέας τους (υπηρεσίες coaching και συμβουλευτικής, υπηρεσίες τοποθέτησης του προϊόντος στην αγορά, branding, συμμετοχή σε δύο διεθνείς διοργανώσεις, δικτύωση, διατομεακή συνεργασία και ανάπτυξη προϊόντος) συνολικής αξίας 60.000 €. Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα του ΒΕΑ για τη δράση εδώ

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2103680722 καθώς και στο e-mail peleki@acsmi.gr