Υποχρέωση σχεδιασμού Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)  για υγρά μαντιλάκια και μπαλόνια

Σε συνέχεια της με αρ. πρ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/137076/3701/23-12-2022 επιστολής της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  σας κάνουμε γνωστά τα εξής:

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4736/2020 αναφορικά με τη θέσπιση προγράμματος διευρυμένης ευθύνης παραγωγού για τα υγρά μαντιλάκια  και μπαλόνια που διατίθενται στην αγορά, επισημαίνεται για τους «παραγωγούς» των εν λόγω προϊόντων η υποχρέωση σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής  Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) πανελλαδικής εμβέλειας, ή εναλλακτικά ανάθεσης της οργανωτικής ευθύνης σε φορείς ΣΣΕΔ διαφορετικών προϊόντων.

Επισημαίνεται, επίσης ότι ως υπόχρεος  παραγωγός  προϊόντων για τα οποία προβλέπεται η λειτουργία ΣΣΕΔ νοείται  «κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατ’ επάγγελμα παράγει, αναπτύσσει, κατασκευάζει, μεταποιεί, επεξεργάζεται, πωλεί ή εισάγει τα είδη, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως σύμβασης, και διαθέτει τα προϊόντα στην ελληνική αγορά για πρώτη φορά», η δε ανωτέρω υποχρέωση εκκινεί από την 5η Ιανουαρίου 2023.

Σε κάθε περίπτωση, η  καταληκτική ημερομηνία για την οργάνωση και λειτουργία των ΣΣΕΔ από τους «παραγωγούς» είναι η 31η Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία της ΕΕ 2019/904.

Τονίζεται ότι, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) είναι η αρμόδια αρχή για τη συμμόρφωση των υπόχρεων περί της τήρησης και εφαρμογής των μέτρων και υποχρεώσεων για το οικείο πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης παραγωγού.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων υπενθυμίζεται η επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.