Σημαντική Ανακοίνωση – Προσοχή! Για Τις Επιχειρήσεις Που Κατοχυρώνουν Επωνυμία – Διακριτικό Τίτλο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΒΙ

Με το άρθρο 54 παρ. 1 περ (γ) του ν.4919/2022 και το άρθρο 5 παρ.1 περ (βγ) της ΥΑ 68281/05.07.2022 ορίζεται ότι «το επιθυμητό λεκτικό της επωνυμίας ή των διακριτικών τίτλων, δεν πρέπει να ταυτίζεται με εμπορικό σήμα», που είναι ήδη κατοχυρωμένο από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους  με Αριθ. Πρωτ. 103399/27.10.2022 και με Αριθ. Πρωτ. 22840/ 13.03.2023, προκύπτει μεταξύ άλλων ότι, οι ενδιαφερόμενοι ή/και η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, που επιθυμούν να κάνουν δέσμευση ή προδέσμευση επωνυμίας και/ή διακριτικού τίτλου, υποχρεούνται να κάνουν έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσουν ότι το επιθυμητό λεκτικό δεν έχει κατοχυρωθεί ως εμπορικό σήμα από άλλη επιχείρηση/φυσικό πρόσωπο. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου, είναι διαθέσιμος στα πληροφοριακά συστήματα ΓΕΜΗ και ΥΜΣ ο σύνδεσμος https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview στον οποίο μπορεί να γίνει η αναζήτηση σύμφωνα τα κατωτέρω:

Στην συγκεκριμένη διεύθυνση, οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και οι ενδιαφερόμενοι, έχουν την δυνατότητα να συμπληρώνουν το επιθυμητό λεκτικό σύνολο, στο πεδίο της “ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ” και στην συνέχεια να διαμορφώσουν την αναζήτησή τους επιλέγοντας:

-ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΥΡΩΠΗ (EUR) και ΕΛΛΑΔΑ (GR)

-ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ: ΕΛΛΑΔΑ-ΟΒΙ και EUIPO (ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ).

Σε περίπτωση που από τον συγκεκριμένο έλεγχο προκύψει η ύπαρξη ήδη καταχωρισμένου Εθνικού η Ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος, απαγορεύεται η δέσμευση της εν λόγω επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου και θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε επαρκή διαφοροποίηση της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου που επιθυμούν να δεσμεύσουν.