Πως εξυπηρετείστε από τις υπηρεσίες μητρώου ΒΕΑ

Σημαντική Ανακοίνωση
Προς το Συναλλασσόμενο κοινό

Σύμφωνα με την  Δ1α/ΓΠ.οικ. 48487/30-7-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3481) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας.»

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και της αναλογίας ενός ατόμου ανά 16 τ.μ. και με υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας.

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της υγείας των εργαζομένων και συναλλασσομένων έναντι του κορωνοϊού (COVID-19), το ΒΕΑ καλεί τα μέλη του να αξιοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (https://echamber.acsmi.gr)  ή με αποστολή  e-mail, ως εξής:

 • Για Υπηρεσίες που αφορούν το  Μητρώο-Μελών  του Επιμελητηρίου:
  • Προεγγραφή/ Εγγραφή ατομικής επιχείρησης/ Έκδοση πιστοποιητικών/ Πληρωμή Συνδρομών → μέσω της πλατφόρμας  e- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (https://echamber.acsmi.gr)
  • Προέλεγχος Επωνυμίας & Διακριτικού Τίτλου, Πιστοποιητικό Ιστορικού μέλους → με αποστολή  email:
   manolias@acsmi.gr  τηλ. 2103680776 ή  
   papailiu@acsmi.gr  τηλ. 2103680752 ή   
   triantaf@acsmi.gr  τηλ. 2103680742
 • Για αποστολή δικαιολογητικών και συμπληρωματικών στοιχείων που αφορούν την τήρηση του Μητρώου-Μελών ΒΕΑ → με αποστολή  email:
  info@acsmi.gr    (Υπόψη Μητρώου)
 • Αιτήματα Γ.Ε.ΜΗ. για την καταχώρηση στοιχείων εταιρειών και για την έκδοση πιστοποιητικών αντιγράφων:
  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://services.businessportal.gr

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εντός της πλατφόρμας https://services.businessportal.gr,  ο τύπος αίτησης που ενδιαφέρει, θα αποστέλλεται e-mail ως εξής:

 • Για ζητήματα Α.Ε. / Υποκατάστημα Αλλοδαπής → αποστολή email:  
  panosx1@acsmi.gr  τηλ. 2103680749 ή 
  rigi@acsmi.gr  τηλ. 210 3680746
 • Για ζητήματα ΕΠΕ/ Δικαστικές αποφάσεις/Αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις → αποστολή email:
  stamatel@acsmi.gr  τηλ.: 2103680739
 • Για ζητήματα που προκύπτουν κατά την  υλοποίηση αιτημάτων  ΓΕΜΗ → αποστολή email:
  goufa@acsmi.gr  τηλ. 210 3680876 ή 
  panosx1@acsmi.gr  τηλ. 210 3680749
 • Για τη σύσταση εταιρειών μέσω της ΥΜΣ:
  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύσταση εταιρειών, κατατίθενται στην ΥΜΣ στα e-mail:
  prodromu@acsmi.gr  τηλ. 210 3680712 ή 
  mastrov@acsmi.gr  τηλ. 210 3680769 ή
  info@acsmi.gr  (υπόψη ΥΜΣ/ΒΕΑ)