You are currently viewing Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Enterprise Europe Network-Hellas»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Enterprise Europe Network-Hellas»

Θ Ε Μ Α:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου  στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Enterprise Europe NetworkHellas

Έχοντας υπόψη:

α) Το Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017) όπως ισχύει σήμερα

β) Την πρόσκληση Enterprise Europe Network (SMP-COSME-2021-EEN) με αριθμό υποβολής 101052682 πρότασης

γ) Την με αρ. 126/124/29-11-2021 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΒΕΑ

δ) Τις ανάγκες κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του προγράμματος «Λειτουργία του “Enterprise Europe Network” Επιμελητηρίου Αθήνας »

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Enterprise Europe Network», το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας  σύμφωνα με την με  αρ. 126/124/19-11-2021 απόφαση της Δ.Ε., προσκαλεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα παρακάτω προσόντα να υποβάλει πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στη διαχείριση και παρακολούθηση του Ευρωπαϊκού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης  Enterprise Europe Network-Hellas, μέλος του οποίου είναι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας  για το 2022-2025.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

– Συμβολή στην πρόσβαση των επιχειρήσεων σε διεθνείς αγορές μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται από το Δίκτυο.

-Συμμετοχή σε δράσεις που σχετίζονται με την παροχή υποστήριξης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προωθώντας τις υπηρεσίες του Δικτύου σε αυτές ή και σε επιχειρήσεις που λαμβάνουν υπηρεσίες θερμοκοιτίδας.

-Συμμετοχή σε δράσεις που σχετίζονται με την προώθηση των υπηρεσιών συμβουλευτικής/παροχής υποστήριξης προστιθέμενης αξίας (συμπεριλαμβανόμενης της πρόσβασης σε δημόσια/ιδιωτική χρηματοδότηση, εθνικά/ευρωπαϊκά προγράμματα) και την διοργάνωση σε συνεργασία με το Επιμελητήριο workshops και σεμιναρίων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των νέων  και των υφιστάμενων επιχειρήσεων, σχετικά με τα παραπάνω θέματα.

-Υποστήριξη, σε θέματα τεχνικής ή άλλης φύσης που ανακύπτουν κατά τη διαχείριση και την υλοποίηση του έργου σε σχέση με την τήρηση των εφαρμοστέων εθνικών και κοινοτικών κανόνων (π.χ. timesheets, υπηρεσίες και εργαλεία των διαδικτυακών τόπων κ.λπ.).

Τα παραπάνω θα εξειδικευτούν αναλυτικά στη σύμβαση που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  – ΑΜΟΙΒΗ

Η σύμβαση του Αναδόχου με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου από την ημερομηνία υπογραφής της  σύμβασης  έως  31/12/2022 με δικαίωμα  μονομερούς ανανέωσης από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας   σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.

H παροχή των παραπάνω συμπληρωματικών υπηρεσιών συμφωνείται με αμοιβή ποσού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) συμπεριλαμβανομένου του   ΦΠΑ και των εργοδοτικών εισφορών, ανάλογα με την πρόοδο του έργου και την τμηματική παραλαβή των προβλεπόμενων παραδοτέων.  

Α. Απαραίτητα  Προσόντα

 1. Να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ), οικονομικού, νομικού ή πολιτικού τμήματος
 2. Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο  σπουδών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομοτεχνικών   ή συναφούς ειδικότητας με την επιχειρηματικότητα.
 3. Να έχει τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη συμβουλευτική σε ΜμΕ.
 4. Πολύ καλή γνώση  Αγγλικής Γλώσσας (ανάγνωση, γραφή, ομιλία).
 5. Προχωρημένες γνώσεις στο Microsoft Office (Word, Excel και PowerPoint) και εμπειρία σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
 6. Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρωμένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους.

Β. Θα συνεκτιμηθούν εφόσον υπάρχουν:

 1. Προϋπηρεσία στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων, ανάλυση αγοράς, επιχειρησιακά σχέδια, ευρωπαϊκά προγράμματα και ότι είναι συναφές με νέες πολιτικές για επιχειρήσεις.
 2. Γνώση δεύτερης γλώσσας.
 3. Τίτλος σπουδών ή πιστοποίηση  σε θέματα αειφορίας, κυκλικής οικονομίας και πρακτικών βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις.
 4. Συστατικές επιστολές, όπως και πρόσθετα συναφή προσόντα, συναφείς Τίτλοι Σπουδών και συναφείς Επιμορφώσεις.

Γ.   Συνέντευξη

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα,  θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. 

Οι προτάσεις των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να είναι έγγραφες και ενυπόγραφες, να συνοδεύονται από βιογραφικό του ενδιαφερομένου και να επισυνάπτονται σε αυτές τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τα παραπάνω προσόντα τους, μαζί με ενυπόγραφο κατάλογο των εγγράφων που υποβάλλονται. Οι προτάσεις μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να υποβληθούν εντός σφραγισμένου φακέλου, είτε ιδιοχείρως στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας,  Ακαδημίας 18, είτε ταχυδρομικά είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier). Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η εμπρόθεσμη υποβολή αποδεικνύεται βάσει σφραγίδας ταχυδρομείου ή απόδειξης της εταιρείας ταχυμεταφοράς.

Προθεσμία κατάθεσης από 03/01/2022  έως 10/01/2022  και ώρα 14:00

Εκπρόθεσμες προτάσεις, αλλά και επιπρόσθετα δικαιολογητικά, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Προτάσεις που υποβάλλονται μέσω fax και e-mail δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν περαιτέρω ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνα  επικοινωνίας: 2103680879-2103680878

 Ο Πρόεδρος

Παύλος Ραβάνης