ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ


Ως αμιγώς Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, το Β.Ε.Α. λειτουργεί από το 1940 και είναι το μεγαλύτερο από τα τρία Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της Χώρας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.  Διοικείται από 51μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε 4 χρόνια και 9μελή Διοικητική Επιτροπή, που εκλέγεται από το Δ.Σ.

Σύμφωνα με τον νόμο που καθορίζει τη λειτουργία του, το Επιμελητήριο αποτελεί υποχρεωτική ένωση των Βιοτεχνών της χωροταξικής αρμοδιότητάς του. Ο νόμος δίνει στο Επιμελητήριο οικονομική αυτονομία και διοικητική αυτοτέλεια, προϋποθέσεις απαραίτητες για την υλοποίηση του θεσμικού του ρόλου, προώθηση των σκοπών του, που περιλαμβάνει κυρίως:

 • Προστασία των συμφερόντων των βιοτεχνών στα πλαίσια ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.
 • Ενημέρωση των βιοτεχνών για την προσφορότερη εκμετάλλευση των κινήτρων-ευκαιριών
 • Παροχή γνωμοδοτήσεων προς τα όργανα της πολιτείας σε θέματα όπως: φορολογικό, χρηματοδότηση, εξαγωγές, εκθεσιακή πολιτική, επαγγελματική στέγη κλπ.
 • Πιστοποίηση της δραστηριότητας (οικονομικής και επιχειρηματικής) των βιοτεχνών-μελών,
 • Παροχή ανταποδοτικής φύσης υπηρεσιών σε θέματα σύστασης, ανάπτυξης δραστηριοτήτων, κατάρτισης, εξωστρέφειας και καινοτομίας, σε όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού τους βίου.

Το Β.Ε.Α. βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την Κεντρική ΄Ένωση Επιμελητηρίων, στην οποία ανήκουν και τα 58 Ελληνικά Επιμελητήρια της χώρας, καθώς και με τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις, που εξασφαλίζουν Πανελλαδικά διάσταση στις υπηρεσίες του.

Σύμφωνα με τον νόμο που καθορίζει τη λειτουργία του, μέλη του Επιμελητηρίου είναι οι πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις της χωροταξικής αρμοδιότητάς του (της Αθήνας και των γύρω Δήμων). Επιχειρήσεις δηλαδή, από όλους τους κλάδους της μεταποίησης και των τεχνικών υπηρεσιών, μικρού και πολύ μικρού μεγέθους. Ο αριθμός των μελών του Επιμελητηρίου, αριθμεί περί τις 35.000 επιχειρήσεις.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, συμμετείχε και συμμετέχει ως Εταίρος σε Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες, που σκοπό έχουν να προάγουν τα συμφέροντα των Μελών του. Τέτοιες εταιρίες είναι:

 • Κέντρο Ερευνών-Μελετών ΚΑΙ Διαμεσολάβησης Του Β.Ε.Α. – Κ.Ε.ΜΕ.Δ. Β.Ε.Α.
 • ΑΚΚΕΔΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Αθήνας
 • ΟΠΕΜΕΔ – Φορέας προώθησης της Διαμεσολάβησης αστικών και εμπορικών υποθέσεων

ΣΤΟΧΟΙ


Οι άμεσοι στόχοι του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, με βάση το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του (ν. 2081/1992 τροποποίηση και συμπλήρωση με το νέο ν. 3419/2005 και ν. 4497/2017), μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

 • Προστασία των συμφερόντων των μελών του, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.
 • Παροχή γνωμοδοτήσεων προς την Πολιτεία, για κάθε θέμα που ενδιαφέρει τα μέλη του (χρηματοδοτικό, φορολογικό, επαγγελματική στέγη, εξαγωγές, εκθεσιακή πολιτική κλπ).
 • Παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τα μέλη του, για θέματα που τα απασχολούν και σχετίζονται με τη λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.

Ταυτόχρονα το Β.Ε.Α, στο πλαίσιο του ρόλου του, έχει σημαντική ευαισθητοποίηση και αξιόλογη παρέμβαση σε ευρύτερα και επίκαιρα κοινωνικά θέματα, π.χ. περιβάλλον και ανακύκλωση, ανεργία και οι επιπτώσεις της στον κοινωνικοοικονομικό ιστό, εταιρική κοινωνική ευθύνη, κ.λπ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΑ


Το Β.Ε.Α στο γενικότερο πρόγραμμα δράσης του, έχει θέσει και υλοποιήσει, στόχους ,με κύριους άξονες παρέμβασης: 

 • Αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας: Άμεση και ταχεία προσαρμογή στη νομοθετημένη απλούστευση της διαδικασίας σύστασης επιχείρησης, με την Υπηρεσία Μιας Στάσης στο Β.Ε.Α. Συμβολή στην κωδικοποίηση νομοθετημάτων, απλοποίηση θεσμικού περιβάλλοντος.
 • Χωροθέτηση επιχειρήσεων – Υποδομές: συμβουλευτική για την αδειοδότηση ΜΜΕ, συνεργασία με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, για δημιουργία ΒΙΟ.ΠΑ, σχεδιασμός για φιλοξενία επιχειρήσεων σε πρότυπους χώρους, με προβολή της μεταποιητικής εργασίας και χειροτεχνίας.
 • Χρηματοδότηση: πρωτοβουλίες χρηματοδότησης, παρεμβάσεις με σύναψη μνημονίων συνεργασίας με τραπεζικά ιδρύματα, για την εξασφάλιση ευνοϊκών όρων στις ΜΜΕ – μέλη του.
 • Αναπτυξιακά κίνητρα: ενημέρωση για επιδοτούμενα προγράμματα, σε ΜμΕ, που στηρίζουν την απασχόληση και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, την διαρκή κατάρτιση – επιμόρφωση των αυτοαπασχολούμενων και του προσωπικού των επιχειρήσεων.
 • Φορολογία: παρεμβάσεις με μελέτες και προτάσεις, στους κρατικούς φορείς, για ΦΠΑ, φορολογική απαλλαγή νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων και απαλλαγή για τις νεοϊδρυόμενες.
 • Ασφαλιστικό: συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του πρώην ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ χωρίς όριο ηλικίας, προτάσεις για απεγκλωβισμό βιοτεχνών με οφειλές στον ΕΦΚΑ.
 • Λειτουργία της αγοράς: παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου, εκπόνηση σχεδίων εύρυθμης λειτουργίας της σύγχρονης αγοράς.

Η παραπάνω πολιτική, εξειδικεύεται με δράσεις που εξασφαλίζουν τα παρακάτω στοιχεία:

 • Την ουσιαστική παρέμβαση του Β.Ε.Α σε κάθε χώρο χάραξης πολιτικών για τις ΜΜΕ, με αναβάθμιση του ρόλου του
 • Τη συνεργασία με άλλα Επιμελητήρια και φορείς ΜΜΕ
 • Την προσήλωση σε ελέγξιμο και μετρήσιμο προγραμματικό έργο που ορίζεται με στρατηγική, τακτική και χρονοδιάγραμμα
 • Την αναβάθμιση του κύρους και της παρουσίας του Β.Ε.Α μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του και συνεργασιών του με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Το Β.Ε.Α. μεσολαβεί μεταξύ των επιχειρήσεων και της πολιτείας, προωθώντας τα συμφέροντά των κλάδων, με σκοπό την ανάληψη από την πολιτεία των ανάλογων ρυθμίσεων και πολιτικών, που θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που προκύπτουν.

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΕΑ


 • Άμεση επανέναρξη της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.
 • Σταθερό φορολογικό πλαίσιο
 • Μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων
 • Μείωση περαιτέρω επιβάρυνσης της μικρής Βιοτεχνίας
 • Θέσπιση κινήτρων για ίδρυση και λειτουργία «πράσινων επιχειρήσεων».
 • Παροχή κινήτρων σε νέους μέχρι 35 ετών για απαλλαγή φορολογίας κερδών, μέχρι ποσού 50.000,00 ευρώ.
 • Αναστολή πόθεν έσχες για παραγωγικές επιχειρήσεις
 • Μείωση του συντελεστή μεταβίβασης ακινήτων για τις ΜμΕ.
 • Μέριμνα για τις Μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, με την δυνατότητα ασφάλισης με μειωμένο συντελεστή στο ΙΚΑ, μελών της οικογένειας.
 • Εξορθολογισμός των ποινών και προστίμων.
 • Οργάνωση και διάθεσητων φορολογικών νομοθετημάτων,
 • Παρεμβάσεις για καθυστέρηση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ
 • Πρόβλεψη σε κάθε πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων, που θα κατευθύνεται στην ενίσχυση των Μ.Π.Μ.Ε.
 • Υλοποίηση εξαγγελιών περί του χορήγησης μικροδανείων για Μ.Π.Μ.Ε.
 • Συμβολή στην προσέλκυση επενδύσεων σε ώριμους τομείς των υποδομών, αλλά και σε νέους τομείς.

Πάγια θέση μας, να αποτελέσουν τα Επιμελητήρια πυλώνες, για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την ανάκαμψη.