ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ


Ο θεσμός των Επιμελητηρίων, εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1836. Από το 1925, λειτουργεί το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. Ως αμιγώς Βιοτεχνικό, λειτουργεί από το 1940 και είναι το μεγαλύτερο από τα τρία Βιοτεχνικά Επιμελητήρια που υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Διοικείται από 51μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε 4 χρόνια και 9μελή Διοικητική Επιτροπή, που εκλέγεται από το Δ.Σ. Σύμφωνα με το νόμο που καθορίζει τη λειτουργία του, το Επιμελητήριο αποτελεί υποχρεωτική ένωση των Βιοτεχνών της χωροταξικής αρμοδιότητάς του. Ο νόμος δίνει στο Επιμελητήριο οικονομική αυτονομία και διοικητική αυτοτέλεια, προϋποθέσεις απαραίτητες για την υλοποίηση του θεσμικού του ρόλου, προώθηση των σκοπών του, που περιλαμβάνει κυρίως:

 • Προστασία των συμφερόντων των βιοτεχνών στα πλαίσια ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.
 • Ενημέρωση των βιοτεχνών για την προσφορότερη εκμετάλλευση των κινήτρων-ευκαιριών που παρέχονται από το κράτος, βάσει της κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας.
 • Παροχή γνωμοδοτήσεων προς τα όργανα της πολιτείας σε θέματα που αφορούν τα μέλη: φορολογικό, χρηματοδότηση, εξαγωγές, εκθεσιακή πολιτική, επαγγελματική στέγη κλπ.
 • Πιστοποίηση της δραστηριότητας (οικονομικής και επιχειρηματικής) των βιοτεχνών-μελών, όταν αυτό ζητηθεί από κρατική υπηρεσία ή οργανισμό.
 • Παροχή ανταποδοτικής φύσης υπηρεσιών προς τα μέλη του, σε θέματα σύστασης, ανάπτυξης δραστηριοτήτων, κατάρτισης, εξωστρέφειας και καινοτομίας, σε όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού τους βίου.

Το Β.Ε.Α. βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την Κεντρική ΄Ενωση Επιμελητηρίων στην οποία ανήκουν και τα 58 Ελληνικά Επιμελητήρια της χώρας καθώς και με τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις, που εξασφαλίζουν Πανελλαδικά διάσταση στις υπηρεσίες του. Σύμφωνα με το νόμο που καθορίζει τη λειτουργία του, μέλη του Επιμελητηρίου είναι οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις της χωροταξικής αρμοδιότητάς του (της Αθήνας και των γύρω Δήμων). Επιχειρήσεις δηλαδή, από όλους τους κλάδους της μεταποίησης και των τεχνικών υπηρεσιών, μικρού και πολύ μικρού μεγέθους. Οι μικρές και μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αποτελούν το 99,77% του συνόλου των μεταποιητικών επιχειρήσεων, ενώ απασχολούν το 79,62% του συνόλου των εργαζομένων στον μεταποιητικό τομέα. Ο αριθμός των μελών του Επιμελητηρίου, αριθμεί περί τις 35.000 επιχειρήσεις.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, συμμετείχε και συμμετέχει ως Εταίρος σε Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες, που σκοπό έχουν να προάγουν τα συμφέροντα των Μελών του. Τέτοιες εταιρίες είναι:

 • Κέντρο Ερευνών-Μελετών ΚΑΙ Διαμεσολάβησης Του Β.Ε.Α. – Κ.Ε.ΜΕ.Δ. Β.Ε.Α.
 • ΑΚΚΕΔΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Αθήνας
 • ΟΠΕΜΕΔ – Φορέας προώθησης της Διαμεσολάβησης αστικών και εμπορικών υποθέσεων

Πρόεδρος από το έτος 2006, αναδεικνύεται ο Παύλος Ραβάνης.

ΣΤΟΧΟΙ


Οι άμεσοι στόχοι του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με βάση το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του (ν. 2081/1992 τροποποίηση και συμπλήρωση με το νέο ν. 3419/2005 και ν. 4497/2017), μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

 • Προστασία των συμφερόντων των μελών του, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.
 • Παροχή γνωμοδοτήσεων προς την Πολιτεία, για κάθε θέμα που ενδιαφέρει τα μέλη του (χρηματοδοτικό, φορολογικό, επαγγελματική στέγη, εξαγωγές, εκθεσιακή πολιτική κλπ).
 • Παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τα μέλη του, για θέματα που τα απασχολούν και σχετίζονται με τη λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.

Ταυτόχρονα το Β.Ε.Α, στο πλαίσιο του ρόλου του, έχει σημαντική ευαισθητοποίηση και αξιόλογη παρέμβαση σε ευρύτερα και επίκαιρα κοινωνικά θέματα, π.χ. περιβάλλον και ανακύκλωση, ανεργία και οι επιπτώσεις της στον κοινωνικοοικονομικό ιστό, εταιρική κοινωνική ευθύνη, κλπ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΑ


Το Β.Ε.Α έχει καταρτίσει πρόγραμμα δράσης με κύριους άξονες παρέμβασης τους εξής:

 • Αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας: Άμεση και ταχεία προσαρμογή στη νομοθετημένη απλούστευση της διαδικασίας σύστασης επιχείρησης, με την Υπηρεσία Μιας Στάσης στο Β.Ε.Α. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας, απλοποίηση θεσμικού περιβάλλοντος.
 • Χωροθέτηση επιχειρήσεων – Υποδομές: συμβουλευτική για την αδειοδότηση ΜΜΕ, συνεργασία με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, για δημιουργία ΒΙΟ.ΠΑ με σύγχρονες και αναγκαίες υποδομές, στήριξη στη διαδικασία αδειοδότησης των υφιστάμενων βιοτεχνικών επιχειρήσεων, σχεδιασμός για φιλοξενία επιχειρήσεων σε πρότυπους χώρους, με προβολή της μεταποιητικής εργασίας και χειροτεχνίας.
 • Χρηματοδότηση: πρωτοβουλίες χρηματοδότησης, παρεμβάσεις με σύναψη μνημονίων συνεργασίας με τραπεζικά ιδρύματα, για την εξασφάλιση ευνοϊκών όρων στις ΜΜΕ – μέλη του.
 • Αναπτυξιακά κίνητρα: προκήρυξη επιδοτούμενων προγραμμάτων για πολύ μικρές επιχειρήσεις, που στηρίζουν την απασχόληση και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, την επιμόρφωση των αυτοαπασχολούμενων και του προσωπικού των επιχειρήσεων.
 • Φορολογία: παρεμβάσεις με μελέτες και προτάσεις, στους κρατικούς φορείς, για ΦΠΑ, φορολογική απαλλαγή νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων και απαλλαγή για τις νεοϊδρυόμενες.
 • Ασφαλιστικό: συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του πρώην ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει 37 χρόνια υποχρεωτικής ασφάλισης σε οποιοδήποτε ταμείο, ρυθμίσεις οφειλών, διεύρυνση ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
 • Λειτουργία της αγοράς: αντιμετώπιση του παραεμπορίου, εκπόνηση σχεδίων εύρυθμης λειτουργίας της σύγχρονης αγοράς.

Η παραπάνω πολιτική εξειδικεύεται με δράσεις που εξασφαλίζουν τα παρακάτω στοιχεία:

 • Την ουσιαστική παρέμβαση του ΒΕΑ σε κάθε χώρο χάραξης πολιτικών για τις ΜΜΕ, με αναβάθμιση του ρόλου του
 • Τη συνεργασία με άλλα Επιμελητήρια και φορείς ΜΜΕ
 • Την προσήλωση σε ελέγξιμο και μετρήσιμο προγραμματικό έργο που ορίζεται με στρατηγική, τακτική και χρονοδιάγραμμα
 • Την αναβάθμιση του κύρους και της παρουσίας του ΒΕΑ μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του και συνεργασιών του με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.