Ανοιχτή Πρόσκληση για τη θέση του Υπευθύνου Παρακολούθησης και Διαχείρισης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση 1.280 Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων Τεχνητών» (αρ. ΟΠΣ 5035205)

31/01/2020

( ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ )

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Β.Ε.Α.), στο πλαίσιο υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση 1.280 Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων Τεχνητών» με αρ. ΟΠΣ 5035205, υπό το Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 2014-2020, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη θέση του Υπευθύνου Παρακολούθησης & Διαχείρισης της Πράξης.

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση, το έντυπο της αίτησης και το έντυπο της υπ. δήλωσης

Νέα Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:
Μέχρι και την Δευτέρα 10/02/2020 και ώρα 18:30, στο e-mail info@acsmi.gr

Ανοιχτή Πρόσκληση για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου που θα υλοποιήσει την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση 1.280 Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων Τεχνητών» (αρ. ΟΠΣ 5035205)

14/10/2019

( ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ )

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Β.Ε.Α.), στο πλαίσιο υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση 1.280 Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων Τεχνητών» με αρ. ΟΠΣ 5035205, υπό το Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 2014-2020, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να στελεχώσει την ομάδα έργου που θα υλοποιήσει το υποέργο 1 της πράξης «Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης», με :

   1. Έναν Υπεύθυνο Παρακολούθησης & Διαχείρισης της Πράξης (δείτε την αναλυτική πρόσκληση, το έντυπο της αίτησης και το έντυπο της υπ. δήλωσης),
   2. Έναν Υπεύθυνο Οικονομικής Διαχείρισης & Λογιστικής Παρακολούθησης της Πράξης (δείτε την αναλυτική πρόσκληση, το έντυπο της αίτησης και το έντυπο της υπ. δήλωσης),
   3. Έναν Υπεύθυνο Διοικητικής Υποστήριξης της Πράξης (δείτε την αναλυτική πρόσκληση, το έντυπο της αίτησης και το έντυπο της υπ. δήλωσης) και
   4. Έναν Νομικό Σύμβουλο για την υλοποίηση της Πράξης (δείτε την αναλυτική πρόσκληση, το έντυπο της αίτησης και το έντυπο της υπ. δήλωσης)

Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα, θα στελεχώσουν την ομάδα έργου που θα υλοποιήσει το υποέργο 1 της πράξης «Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης»

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:
Μέχρι και την Τρίτη 29/10/2019 και ώρα 18:30, στο e-mail info@acsmi.gr

Ανακοινώσεις