2η Ανοιχτή Πρόσκληση για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου που θα υλοποιήσει την Πράξη «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής» με αρ. ΟΠΣ 5074787 με ένα Στέλεχος Υλοποίησης και Συντονισμού της Πράξης
17/02/2022

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Β.Ε.Α.), στο πλαίσιο υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής» με αρ. ΟΠΣ 5074787, υπό το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να στελεχώσει την ομάδα έργου που θα υλοποιήσει το υποέργο 3 της πράξης «Προετοιμασία, συντονισμός, διαχείριση και δημοσιότητα του έργου», με Ένα Στέλεχος Υλοποίησης και Συντονισμού

(δείτε την αναλυτική πρόσκληση και τα συνοδευτικά υποδείγματα)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Κυριακή 27/02/2022 και ώρα 18:30

Ανοιχτή Πρόσκληση για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου που θα υλοποιήσει την Πράξη «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής» με αρ. ΟΠΣ 5074787
01/06/2021

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Β.Ε.Α.), στο πλαίσιο υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής» με αρ. ΟΠΣ 5074787, υπό το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να στελεχώσει την ομάδα έργου που θα υλοποιήσει το υποέργο 3 της πράξης «Προετοιμασία, συντονισμός, διαχείριση και δημοσιότητα του έργου», με :

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:
ΝΕΑ Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων (παράταση) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΤΕΛΕΧΗ:

Μέχρι και την Τετάρτη 16/06/2021  Τετάρτη 30/06/2021 Δευτέρα 16/08/2021  Δευτέρα 20/09/2021 και ώρα 18:30, στο e-mail info@acsmi.gr

Ανακοινώσεις