Πολιτική ποιότητας του ΒΕΑ 2018


Το ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ επιδιώκει την παροχή των πληρέστερων, ταχύτερων και διαρκώς βελτιούμενων υπηρεσιών προς τα μέλη του και παντός άλλων συναλλασσόμενων με αυτό, σύμφωνα με την Ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τον Ιδρυτικό του Νόμο.

Το ΒΕΑ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) το οποίο και έχει πιστοποιηθεί από διεθνώς αναγνωρισμένο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015. Το πεδίο εφαρμογής του Σ.Δ.Π. περιλαμβάνει: 

 • την παροχή όλων των υπηρεσιών του ΒΕΑ,
 • την υποστήριξη των μελών του Επιμελητηρίου και εν γένει των συναλλασσόμενων, περιλαμβανομένης της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) και τις υπηρεσίες μιας στάσης και εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου.

Το ΒΕΑ έχει αναγνωρίσει ότι στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, τον εντεινόμενο ανταγωνισμό των επιχειρήσεων και την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή της επιχειρηματικότητας (ηλεκτρονικές υπηρεσίες του κράτους προς τις επιχειρήσεις, ηλεκτρονικές υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ, πιστοποιήσεις ψηφιακών υπογραφών, ηλεκτρονικά μητρώα μελών, κλπ), οφείλει να κατανοεί και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε αλλαγές παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στα πλαίσια αυτά η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και ο σχεδιασμός και η παροχή νέων βελτιωμένων υπηρεσιών προς τα μέλη του και τους συναλλασσόμενους αποτελεί βασικό στόχο της Διοίκησης του ΒΕΑ, έτσι ώστε το Επιμελητήριο να ανταποκρίνεται στον ρόλο και στην αποστολή που απαιτούν οι εκάστοτε επιχειρηματικές και κοινωνικές συνθήκες.

Με σκοπό την υλοποίηση των ανωτέρω, η Διοίκηση και το προσωπικό του Επιμελητηρίου στοχεύοντας στην συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας δεσμεύεται για: 

 • την εφαρμογή των τεκμηριωμένων διαδικασιών του Σ.Δ.Π. σε όλες τις δραστηριότητες από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο κατανοεί και εφαρμόζει την πολιτική του Επιμελητηρίου, 
 • την διαρκή εστίαση στην εξυπηρέτηση των μελών και των εν γένει συναλλασσομένων για την κάλυψη των απαιτήσεων και προσδοκιών τους, 
 • την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του βαθμού ικανοποίησης των μελών και συναλλασσομένων, 
 • την συνεχή βελτίωση στηριζόμενη σε μετρήσιμους δείκτες ποιότητας και σε ενέργειες βελτίωσης που προκύπτουν από την αξιολόγηση αυτών των δεικτών, 
 • την αναγνώριση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των κινδύνων και την αξιοποίηση των ευκαιριών βελτίωσης, 
 • την προσφορά νέων υπηρεσιών στα μέλη του και στους συναλλασσόμενους με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στην παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 
 • την συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του, 
 • την συνεχή βελτίωση των υποδομών του, με την αναβάθμιση της τεχνολογικής / επικοινωνιακής και λοιπής υλικής υποδομής, 
 • την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας και κάλυψης όλων των απαιτήσεων του Κανονισμού Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR – EE 2016/679).

Η Πολιτική Ποιότητας του ΒΕΑ χαράσσεται από τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου και ανασκοπείται περιοδικά με μέριμνα του Υπευθύνου Διαχείρισης Ποιότητας και της Ομάδας Στήριξης του ΣΔΠ.

Πιστοποιητικό ISO