ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ


Το Τμήμα Μητρώου του ΒΕΑ εκδίδει για τα μέλη του Πιστοποιητικά:

 • Εγγραφής (στα ελληνικά -κόστος 5,12€ και στα αγγλικά – κόστος 10,24€)
 • Διαγραφής (κόστος 10,24€)
 • Ιστορικού Μέλους για χρήση στα ασφαλιστικά ταμεία (κόστος 10,24€)

*Τα Πιστοποιητικά εκδίδονται αυθημερόν.

Για την έκδοση κάθε πιστοποιητικού θα πρέπει:

 • Να είναι ενημερωμένος ο φάκελος κάθε επιχείρησης με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, τα απαιτούμενα για την εγγραφή ή τη μεταβολή ή τη διαγραφή των επιχειρήσεων – μελών.
 • Να έχουν εκπληρωθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις από συνδρομές, τέλη κ.λπ. της κάθε επιχείρησης.

Επίσης χορηγεί Βεβαιώσεις για:

 • Γνήσιο υπογραφής των μελών (κόστος 5,12€)
 • Έλεγχο επωνυμίας, / διακριτικού τίτλου (κόστος 10,24€)
 • Περί μη εγγραφής στα Μητρώα του ΒΕΑ (κόστος 10,24€)
 • Προεγγραφή ατομικής επιχείρησης (κόστος 10,24€)
 • Έγκριση χρησιμοποίησης κωδικού αριθμού αργυροχρυσοχόου(κόστος 10,24€)/li>
 • Έκθεση πραγματογνωμοσύνης (κόστος 204,80€)

Έντυπα Αιτήσεων

 1. Αίτηση ΧΟορήγησης Πιστοποιητικού Εγγραφής
 2. Αίτηση Χορήγησης Ιστορικού Πιστοποιητικού Επιμελητηριακής Κατάστασης
 3. Αίτηση Περί Μη Εγγραφής Στα Μητρώα Του ΒΕΑ
 4. Αίτηση Θεώρησης Ομοίου Υπογραφής
 5. Αίτηση Προεγγραφής Ατομικής Επιχείρησης