ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ

Σύμφωνα με τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.- Υ.Α. 91354/2017, ΦΕΚ 2983Β΄, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6- ΕΝΟΤΗΤΑ 6.1, ΑΡΘΡΑ 53-59), στο Ειδικό Μητρώο Αργυροχρυσοχόων του ΒΕΑ εγγράφονται οι κατασκευαστές κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα. Το ΒΕΑ χορηγεί στους Αργυροχρυσοχόους-μέλη του, κωδικό αριθμό ταυτότητας κατασκευαστή, με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι σφραγίζουν με μεταλλική σφραγίδα όλα τα κοσμήματα που κατασκευάζουν. Η έγκριση χρησιμοποίησης της σφραγίδας υπόκειται σε ανά τριετία ανανέωση, σε τακτά ημερολογιακά έτη (σημειώνεται ότι το έτος 2018 – β΄ εξάμηνο, είναι έτος ανανέωσης , συνεπώς οι υπόχρεοι θα πρέπει να προβούν στη διαδικασία ανανέωσης του κωδικού αριθμού τους , όπως περιγράφεται παρακάτω)

1. Διαδικασία Εγγραφής Στο Ειδικό Μητρώο Αργυροχρυσοχόων


Πρώτο Στάδιο

 • Υποβολή Αίτησης Χορήγησης κωδικού αριθμού (κόστος 10,24€)
 • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Εξουσιοδότηση (αν προσέλθει τρίτος)
 • Αντίγραφο Τιμολογίου αγοράς μετάλλου
 • Αντίγραφο Τιμολογίου αγοράς μηχανημάτων ή Υπεύθυνη Δήλωση όπου αυτά θα αναφέρονται
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί χορήγησης κωδικού αριθμού

Δεύτερο Στάδιο

Ο εγγεγραμμένος κατασκευαστής πριν από τη χρησιμοποίηση της μεταλλικής σφραγίδας, υποβάλλει στο Επιμελητήριο σχετική αίτηση μαζί με τα αποτυπώματά της, για να πάρει έγκριση χρησιμοποίησης της εν λόγω σφραγίδας.

2. Διαδικασία Ανανέωσης Στο Ειδικό Μητρώο Αργυροχρυσοχόων


 • Υποβολή Αίτησης Ανανέωσης μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του καθορισμένου για ανανέωση ημερολογιακού έτους
 • Ταμειακά ενήμερος στο Επιμελητήριο (εξόφληση ετήσιας συνδρομής Επιμελητηρίου)
 • Δύο (2) Τιμολόγια αγοράς μετάλλου
 • Δύο (2) πρόσφατα τιμολόγια πώλησης
 • Τα Ε3 της τελευταίας τριετίας
 • Υπεύθυνη Δήλωση για τα μηχανήματα που λειτουργούν στην επιχείρηση

Επισημάνσεις – Συνέπειες μη ανανέωσης:

 • Σε περίπτωση μη ανανέωσης της έγκρισης χρησιμοποίησης της μεταλλικής σφραγίδας, η σφραγίδα επιστρέφεται αμέσως από τον κάτοχο στο Επιμελητήριο.
 • Με τη λήξη της ανά τριετίας προθεσμίας ανανέωσης των κωδικών αριθμών, το Επιμελητήριο στέλνει στον Εισαγγελέα κατάσταση ονομάτων των υπόχρεων προς ανανέωση, που δεν ανανέωσαν αλλά και δεν παρέδωσαν στο Επιμελητήριο τη σφραγίδα.
 • Η παραπάνω κατάσταση κοινοποιείται και στην αντίστοιχη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας προκειμένου αυτή να ελέγχει την ενδεχόμενη χρησιμοποίηση της σφραγίδας μετά την λήξη της προθεσμίας ανανέωσης.
 • Ανανέωση μετά την λήξη της προθεσμίας, μπορεί να γίνεται με παράλληλη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
 • Στους παραβάτες επιβάλλεται, με την επιφύλαξη του άρθρου 59, πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€), για μη υποβολή αίτησης έγκρισης ή ανανέωσης όπως αυτό απαιτείται, ή για χρήση μη εγκεκριμένης σφραγίδας ή για χρήση σφραγίδας που έπρεπε να έχει επιστραφεί.
 • Σφραγίδες που έχουν χορηγηθεί σε εισαγωγείς ή υπεύθυνους διάθεσης (πρώτους διανομείς προϊόντων από κράτη-μέλη της ΕΕ), δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και επιστρέφονται από τους κατόχους στο Επιμελητήριο (άρθρο 55 παράγρ. 7)

3. Διαδικασία Διαγραφής Από Το Ειδικό Μητρώο Αργυροχρυσοχόων


 • Υποβολή Αίτησης Διαγραφής κωδικού αριθμού
 • Επιστροφή μεταλλικής σφραγίδας στο Επιμελητήριο ή Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση απώλειάς της

Σημείωση:

Σε περίπτωση διαγραφής από το ειδικό μητρώο για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. αλλαγή έδρας ή επαγγέλματος, ή επωνυμίας ή αποδημίας στο εξωτερικό ή θάνατο κλπ), ο κωδικός αριθμός εξαφανίζεται οριστικά και απαγορεύεται η χορήγησή του σε άλλον κατασκευαστή, προς αποφυγή σύγχυσης (άρθρο 53 παραγρ. 2Β).