ΜΕΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ


Μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας είναι:
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα («πολύ μικρές», «μικρές» και «μεσαίες» οντότητες, με κεφάλαιο έως 1.000.000 ευρώ), που έχουν την έδρα τους ή είναι εγκατεστημένα στο Νομό Αττικής (πλην της Περιφέρειας του Πειραιά & Νήσων) και ασκούν μεταποιητική δραστηριότητα (μετατροπή πρώτων υλών σε προϊόντα, είτε έτοιμα για τελική κατανάλωση, είτε ενδιάμεσα, προκειμένου να υποστούν και άλλη επεξεργασία για τελική κατανάλωση), καθώς και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που για την άσκηση της δραστηριότητάς τους απαιτείται τεχνική κατάρτιση και δεξιότητα ή και χρήση εργαλείων ή και χρήση ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού. Η ταξινόμηση των δραστηριοτήτων γίνεται κατά τις διακρίσεις της Στατιστικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας ΚΑΔ – ΣΤΑΚΟΔ 2008 (ΚΑΔ που ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΒΕΑ).

Ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο:

  • Ο Ν. 4497/2017 (Α΄171 , άρθρα 61-99) για τον εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη λειτουργία των Επιμελητηρίων, ώστε αυτά να έχουν τη δυνατότητα να επιτελέσουν το ρόλο τους ως σύμβουλοι της Πολιτείας και να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις – μέλη τους.
  • Υπουργική Απόφαση Κ1-2534/2006 (ΦΕΚ 1853Β), «κριτήρια ταξινόμησης των εμπορικών δραστηριοτήτων των μελών των Επιμελητηρίων και κατάταξη αυτών ανά επιμελητήριο ή ανά τμήματα επιμελητηρίων»,
  • Άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251Α), καθορισμός μεγέθους οντοτήτων στις κατηγορίες: «Πολύ μικρές οντότητες», «Μικρές οντότητες», Μεσαίες οντότητες», «Μεγάλες οντότητες»,
  • Άρθρο 2 του Ν. 4548/2018, «Αναμόρφωση Δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών». Για τις νεοϊδρυόμενες εταιρείες και μέχρι τη σύνταξη του πρώτου ισολογισμού, ως «πολύ μικρές», «μικρές» και «μεσαίες» εταιρείες νοούνται εκείνες των οποίων το κεφάλαιο δεν υπερβαίνει τα ποσά των 100.000, 500.000 και 1.000.000 ευρώ, αντίστοιχα, ενώ ως «μεγάλες» νοούνται εκείνες των οποίων το κεφάλαιο υπερβαίνει το ποσό των 1.000.000 ευρώ.