Κατάργηση της παρόδου ορισμένου χρόνου ως αίτια λύσης των ΕΠΕ-ΙΚΕ (Ν. 4872/2021)

Με το  άρθρο 55 του Ν. 4872/10-12-2021 καταργείται το άρθρο 12 του Ν. 4541/2018 περί ημερομηνίας λήξης  των ΕΠΕ. Στο εξής στο καταστατικό της ΕΠΕ μπορεί να προβλέπεται διάρκεια ορισμένου ή αόριστου χρόνου.

Επίσης τα άρθρα 50-52 του Ν. 4872/2021, τροποποιούν διατάξεις του Ν. 3190/1955, που αφορούν στο Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης και σύσταση, την Διάρκεια και τους λόγους Λύσης της ΕΠΕ

Τέλος με τα άρθρα 53-54 του Ν. 4872/2021, τροποποιούνται διατάξεις του Ν.4072/2012, που αφορούν στη Διάρκεια και τους λόγους Λύσης της ΙΚΕ