Κατάρτιση και πιστοποίηση 1.280 Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων Τεχνητών

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Β.Ε.Α.), με το υπ’ αρ. 4084/31-10-2018 Σύμφωνο συνεργασίας που υπέγραψε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων (ΠΟΕΒΥ), ανέλαβε την υλοποίηση της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση 1.280 Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων Τεχνητών» με αρ. ΟΠΣ 5035205, στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β’ κύκλος)» (κωδ. πρόσκλησης 110) που υλοποιείται στο Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 2014-2020. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα.

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης 1.280 εργαζομένων και από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της πράξης, σχεδιάζεται η υλοποίηση των ακόλουθων δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών έκαστο:

      1. Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου
      2. Θέματα Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Τοποθέτησης και Εμπορίας Υαλοπινάκων

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι επιδοτούμενα, με το επίδομα κατάρτισης να ανέρχεται στα 5 €/ώρα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Οι ωφελούμενοι, με το πέρας της κατάρτισης θα λάβουν πιστοποίηση για τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες, κατόπιν εξετάσεων. Ωφελούμενοι των Πράξεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα γενικά, ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας, στον οποίο απασχολούνται.