· Προσκλήσεις Ομάδας Έργου

· Πρόσκληση για Ωφελουμένους

· Διακηρύξεις Διαγωνισμών

· Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις

Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής
με κωδ. ΟΠΣ 5074787
υλοποιούμενη στο πλαίσιο της δράσης
«Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής»

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Β.Ε.Α.), με την υπ’ αρ. 764 3/3/2021 απόφαση ένταξης και την υπ’ αρ. 36.3/29-03 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, ανέλαβε την υλοποίηση της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής» με αρ. ΟΠΣ 5074787, στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής» (κωδ. πρόσκλησης ATT098/ ΑΔΑ: ΡΟΥΓ7Λ7-1ΣΙ) που υλοποιείται στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα.

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων 750 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, μισθωτών του Ν. 4110/2013 καθώς και αυτοαπασχολούμενων που δεν απασχολούν προσωπικό, στην Περιφέρεια Αττικής. Στόχος της πράξης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποσκοπούν στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων και έχουν άμεση και θετική επίπτωση στη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους, μέσα από την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος. Το περιεχόμενο της επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης αφορά σε κλάδους και τομείς της RIS3 για την Περιφέρεια Αττικής και πιο συγκεκριμένα στους τομείς τεχνολογίας και ψηφιακών δεξιοτήτων, οι οποίοι αποτελούν του δυναμικούς τομείς της Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν 25 έως 30 προγράμματα κατάρτισης (απομακρυσμένα μέσω τηλεκατάρτισης ή δια ζώσης) στο σύνολο Περιφέρειας Αττικής, διάρκειας 90 ωρών ανά ωφελούμενο στα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα:

1.Βασικές δεξιότητες H/Y

2.Τεχνικός Η/Υ ΚΑΙ Δικτύων

3.Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

4.Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών

5.Σχεδιασμός, Υλοποίηση ΚΑΙ Διαχείριση Συστήματος Ηλεκτρονικού Εμπορίου

6.Υπεύθυνος διαχείρισης ιστοσελίδων, ψηφιακών πλατφορμών ΚΑΙ Social media

7.Εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών

8.Πωλήσεις λιανικής – επικοινωνία με πελάτες

9.Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται ακόμα, η παροχή Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής Υποστήριξη και η πιστοποίηση των ωφελουμένων για τα αντικείμενα στα οποία θα καταρτισθούν.