Θέση Υπόχρεων στο Γ.Ε.ΜΗ. σε “ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ”

Ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις-μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ, ότι σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4919/2022, (ΦΕΚ71/07-04-2022, τεύχος Α΄), από 01/07/2022 κάθε υπόχρεος εγγεγραμμένος στο Γ.Ε.ΜΗ κατά το άρθρο 16 του ίδιου νόμου (ατομική επιχείρηση/εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής), θα τεθεί αυτόματα (μέσω συστήματος), σε κατάσταση «αναστολής καταχώρισης»*, εφόσον εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Αν δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα  τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εφόσον απαιτούνται)
  2. Αν είναι χωρίς νόμιμη διοίκηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες,
  3. Αν είναι χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες,
  4. Αν μέσα σε ένα (1) έτος μετά τη θέση του, σε διαδικασία εκκαθάρισης, δεν έχει δημοσιεύσει Ισολογισμό Έναρξης εκκαθάρισης, 
  5. Αν έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο ΑΦΜ του,
  6. Αν ΔΕΝ έχει προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου.

*«αναστολή καταχώρισης στο ΓΕ.ΜΗ.», σημαίνει ότι οι υπόχρεοι δεν μπορούν να υποβάλουν καμία αίτηση για καταχώριση πράξεων & στοιχείων ή για έκδοση πιστοποιητικών.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ: 
Επισημαίνεται ότι,  από 01/10/2022 σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4919/2022, προβλέπεται η επιβολή προστίμων για παραβάσεις του νόμου, που θα αφορούν θέματα όπως π.χ. σχετικά με σύσταση μέσω e-YMS, παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ, εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης, παράλειψη υποβολής Οικονομικών Καταστάσεων κ.λπ, κατόπιν έκδοσης σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών.