Ενημέρωση για την εφαρμογή του καν. (ΕΕ) 305/2011 και του π.δ. 57/2010 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά, των πορτών για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης

Οι κατασκευαστές/εισαγωγείς/διανομείς των εν λόγω προϊόντων, πριν τα διαθέσουν στην αγορά, πρέπει να διασφαλίζουν/επαληθεύουν ότι  συμμορφώνονται με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13241:2003+Α2:2016 «Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης – Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης» υποχρεωτικής εφαρμογής (σχ. π.δ. 57/2010/Α’ 97) και επιπρόσθετα, για τα προϊόντα που λειτουργούν μηχανοκίνητα, ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να διατεθούν στην αγορά και να εγκατασταθούν τα εν λόγω προϊόντα, πρέπει να πληρούνται οι διατάξεις του σχετικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο  καθορίζει τις απαιτήσεις ασφάλειας και επίδοσης αυτών των προϊόντων, ως προς τα ουσιώδη χαρακτηριστικά αντίστασης στη φωτιά και ελέγχου καπνού, για:

-τις πόρτες, σε χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης,

-τις αυλόπορτες και τις μπάρες ελέγχου κυκλοφορίας, που προορίζονται για εγκατάσταση σε χώρους προσβάσιμους για εμπορεύματα και οχήματα που συνοδεύονται ή οδηγούνται από άτομα, ή προϊόντα,

-τα ρολά ασφαλείας των εμπορικών καταστημάτων, τα οποία λειτουργούν χειροκίνητα ή μηχανοκίνητα, καθέτως ή οριζοντίως, που χρησιμοποιούνται κυρίως για την πρόσβαση ατόμων, παρά οχημάτων ή εμπορευμάτων.

Εποπτεύουσα Αρχή και Ευθύνες:

Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ), αποτελεί την αρμόδια Αρχή Εποπτείας και Διαχείρισης για το πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων και την αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των δομικών προϊόντων και των μηχανημάτων, ως προς τις σχετικές διατάξεις, ενώ την ευθύνη για τη διάθεση στην αγορά συμμορφούμενων προϊόντων, φέρουν αναλογικά ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο διανομέας.

Τυπικές προϋποθέσεις:

Τα εν λόγω προϊόντα θα:

– φέρουν ετικέτα σήμανσης CE,

– θα συνοδεύονται από δήλωση επιδόσεων στην ελληνική γλώσσα,

– θα συνοδεύονται από οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13241, που διατίθενται στην ελληνική γλώσσα,

Οι κατασκευαστές, πρέπει να:

– διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και συγκεκριμένα τις δοκιμές τύπου που έχουν διενεργηθεί από κοινοποιημένο στην ΕΕ εργαστήριο δοκιμών, δεδομένου ότι υποχρεωτικά εφαρμόζεται σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (AVCP),

– να εφαρμόζουν τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο σύμφωνα με την παράγραφο 6.4 του εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13241 και

– να διαθέτουν τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία π.χ. πιστοποιητικό ISO 9001, που να περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής του, τα συγκεκριμένα προϊόντα, ή άλλο παρεμφερές.

Στην ειδική περίπτωση διάθεσης στην αγορά των παραπάνω προϊόντων με επιπλέον επιδόσεις πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε πυροδιαμερίσματα ή/και πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής, δηλαδή πυράντοχων προϊόντων, αυτά οφείλουν συμπληρωματικά να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 16034:2014 «Συστήματα θυρών για πεζούς, βιομηχανικές, εμπορικές πόρτες, γκαραζόπορτες και ανοιγόμενα παράθυρα – Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης — Χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού».

Αναφορικά με τις δοκιμές τύπου, αυτές αφορούν τον τύπο του προϊόντος και όχι την εργαστηριακή δοκιμή κάθε μεμονωμένου προϊόντος. Προς τούτο, ο κατασκευαστής οφείλει να επιλέξει δοκίμιο αντιπροσωπευτικό του τύπου του προϊόντος, στην δυσμενέστερη παραλλαγή του, αναφορικά με το μέγεθος και τη διάταξή του, ώστε τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών να ισχύουν για όσο το δυνατόν περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα ενώ τα μεμονωμένα μέρη ή εξαρτήματα του προϊόντος, μπορούν να αντικαθίστανται από άλλα, χωρίς να επηρεαστεί η αξιολόγηση της συμμόρφωσης, εφόσον είναι αποδεδειγμένα πανομοιότυπα με τα αρχικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη δοκιμή τύπου.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή εποπτείας, διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των εν λόγω προϊόντων με τις ανωτέρω απαιτήσεις, σε όλα τα σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ