ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ Υ.Μ.Σ.

Η διαδικασία ίδρυσης ατομικής επιχείρησης (εγγραφή και καταχώρηση επιχείρησης στο ΓΕΜΗ και στο Μητρώο του Επιμελητηρίου) ολοκληρώνεται σε 2 στάδια:

1o Στάδιο: Προέλεχγος Επωνυμίας/Διακριτικού Τίτλου (προεγγραφή)


Δικαιολογητικά για τον Προέλεγχο και την έκδοση Βεβαίωσης Επωνυμίας (κόστος 10,24€)

 • Έντυπο ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ (Συμπληρωμένο)
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Συμπληρωμένη με γνήσιο υπογραφής ή εξουσιοδότηση)
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας/ Διαβατηρίου για Αλλοδαπούς κατοίκους χωρών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης/Διαβατηρίου και άδειας διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας για Αλλοδαπούς κατοίκους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Αντίγραφο Μισθωτηρίου ή άλλου δικαιολογητικού ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασης.
 • Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος του φορέα ή του απασχολούμενου προσωπικού, όταν για τη λειτουργία της επιχείρησης απαιτείται από το Νόμο (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, οδοντοτεχνίτες, οπτικοί, ηλεκτρονικοί, ψυκτικοί, μηχανικοί αυτοκινήτων κ.ά.)
 • Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας, όπου αυτή απαιτείται (εργ. Παρασκ. Τροφίμων & Ποτών, κομμωτήρια, στεγνοκαθαριστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων κ.α.) του βιοτεχνικού χώρου ή απαλλαγής από την άδεια, που χορηγείται από την αρμόδια Δ/νση της οικείας Νομαρχίας. Σε περίπτωση που αυτή δεν έχει εκδοθεί, ο αριθμός πρωτοκόλλου που φανερώνει την υποβολή των δικαιολογητικών
 • Εξουσιοδότηση για την προεγγραφή, όταν ο αιτών δεν είναι ο ίδιος ο φορέας της υπό έναρξης επιχείρησης

Καταχώρηση Διακριτικού Τίτλου (κόστος 10,24€)

 • Γίνεται έλεγχος, στο Μητρώο του Επιμελητηρίου και στο ΓΕΜΗ, ότι ο διακριτικός τίτλος που έχει επιλεγεί από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
 • Υποβάλλεται με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον ενδιαφερόμενο Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι θα χρησιμοποιήσει στην επιχείρηση του τον διακριτικό τίτλο που επιθυμεί

2o Στάδιο: Ολοκλήρωση Εγγραφής


 • Μετά την Έναρξη Εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο της Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών ώστε να γίνει η εγγραφή (υποβολή αίτησης εγγραφής) και η καταχώρηση της επιχείρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο του Επιμελητηρίου
 • Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού
 • Αντίγραφα των τιμολογίων αγοράς μηχανημάτων ή άλλων αποδεικτικών χρήσης ή υπεύθυνη δήλωση σε κάθε άλλη περίπτωση
 • Αντίγραφα τιμολογίων αγοράς πρώτων υλών (ενδεικτικά)
 • Αντίγραφο του 1ου τιμολογίου πώλησης ή παροχής υπηρεσιών
 • Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων (έντυπο Ε3) (για επιχειρήσεις που λειτουργούν πάνω από 1 έτος)