Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο:
Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής
με κωδ. ΟΠΣ 5074787
26/10/2022

Αναθέτουσα Αρχή: Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας
Προϋπολογισμός: 566.250,00€
A/Α ΕΣΗΔΗΣ: 176150

Σχετικά Αρχεία: Διακήρυξη και Προκήρυξη