ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση 1.280 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων τεχνιτών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035205

24/03/2022

(έχει λήξει)

Αναθέτουσα Αρχή: Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας
Προϋπολογισμός: 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Αριθμός ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC010269165

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο: Κατάρτιση και πιστοποίηση 1.280 Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων Τεχνητών» με αρ. ΟΠΣ 5035205

(έχει λήξει)

24/05/2021

Αναθέτουσα Αρχή: Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας
Προϋπολογισμός: 870.400,00€
A/Α ΕΣΗΔΗΣ: 133184