Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο: Κατάρτιση και πιστοποίηση 1.280 Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων Τεχνητών» με αρ. ΟΠΣ 5035205

24/05/2021

Αναθέτουσα Αρχή: Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας
Προϋπολογισμός: 870.400,00€
A/Α ΕΣΗΔΗΣ: 133184