Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Υπηρεσία Μίας Στάσης Επιχειρηματικής Ενημέρωσης & Επικοινωνίας» στο πλαίσιο της πράξης «Υπηρεσία Μίας Στάσης Επιχειρηματικής Ενημέρωσης & Επικοινωνίας» με κωδικό ΟΠΣ 5180909

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ