ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Προμήθεια αναλώσιμων υλικών χειρουργείου

Ημ. Καταχώρησης: 02/04/2020
CPV: 33192000-2
Ημ. Λήξης: 14/04/2020
Προμήθεια δικτυακού προγράμματος προστασίας ιών (antivirus)

Ημ. Καταχώρησης: 02/04/2020
CPV: 48761000-0
Ημ. Λήξης: 10/04/2020
Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

Ημ. Καταχώρησης: 30/03/2020
CPV: 48822000-6
Ημ. Λήξης: 04/05/2020