Απλούστευση έναρξης Επαγγελμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι στις 12-11-2021 εκδοθήκαν  δυο υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες τα  συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (Υ.Α. 314766 ΦΕΚ 5272/Β`2021) καθώς και τα πλυντήρια και τα λιπαντήρια οχημάτων (Υ.Α. 312990 ΦΕΚ 5270/Β` 2021), αντίστοιχα, εντάσσονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του Ν.4442/2016 που αποτελεί την πιο απλή διαδικασία «αδειοδότησης».

Επισημάνουμε ότι η γνωστοποίηση:

  1. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιες εποπτικές αρχές ενημερώνονται από τον φορέα μιας οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της δραστηριότητάς του και για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με αυτήν.
  2. Πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που πρόκειται να εγκαταστήσει ή να λειτουργήσει τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένη θέση και αποτελεί προϋπόθεση εγκατάστασης ή λειτουργίας αυτής αντίστοιχα. Από την υποβολή της γνωστοποίησης ξεκινά άμεσα η εγκατάσταση ή η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας αντίστοιχα.
  3. Προϋποθέτει ότι ο χώρος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί όλες τις χωροταξικές ή τεχνικές απαιτήσεις και ότι έχουν ήδη ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ. διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.)
  4. Περιλαμβάνει μόνο τα ελάχιστα στοιχεία που κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζει η διοίκηση, προκειμένου να διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.
  5. Υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα. Διαφορετικά υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αδειοδοτούσα αρχή ή σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π.  με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως.