ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Αδειοδότηση Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων

Διευκρινίσεις σχετικά με τον ορισμό Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) από επιχειρήσεις

Γενικές οδηγίες στο πλαίσιο της ειδικής καταχώρισης για τα απόβλητα τροφίμων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Οδηγίες Υποβολής Εκπρόθεσμης και Τροποποιητικής Έκθεσης Αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας

Συλλογή – μεταφορά Μη επικίνδυνων Αποβλήτων – Έκθεση ΗΜΑ

Βασικά Σημεία του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας

Ο νέος περιβαλλοντικός Νόμος – Τα κυριότερα σημεία

Ποιές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την υποχρέωση μελέτης και πιστοποιητικού πυροπροστασίας

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4685 – Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου