ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Συλλογή – μεταφορά Μη επικίνδυνων Αποβλήτων – Έκθεση ΗΜΑ

Βασικά Σημεία του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας

Ο νέος περιβαλλοντικός Νόμος – Τα κυριότερα σημεία

Ποιές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την υποχρέωση μελέτης και πιστοποιητικού πυροπροστασίας

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4685 – Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου