ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4685 – Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου